افغان موج   

رسول پویان

در عمل از طالب و داعش حمایت می کنند

بـا دروغ و حیله در ظاهـر شکایت می کنند

تابکی ریـزنـد خـون کـودک و پیر و جـوان

تا کجا تـزویـر و نیرنگ و دنـایـت می کنند

زیــر نـام دیــن حــق از خــانــۀ پـاک خــدا

ذهـن افراطی دریـن عـالـم هـدایت می کنند

می‏کنند از ریـشـه بـنـیـان تمـدن را خـراب

بـر تمــام نـسـل انـسـانـی خـیـانـت می کنند

جـای علـم و معـرفت درعصر انسان نوین

فـتـنۀ دجـال و شـیطان را روایـت می کنند

تحـت عـنـوان جهــاد وسـنت و افـراطـیـت

چـون وبـا در عالـم و آدم سرایت می کنند

جامۀ دیـن را بـه بر کـردند لیکن در عمل

می‏کشند انسان و هـرگونه جنایت می کنند

هـرکجا امکان جنگ و فتنه باشـد بی‏دریغ

بـا ریـال و درهـم و دالـر حمایت می کنند

می‏کنند برپا امارت‏هـا ز خون مرد و زن

همچو گورستان خاموشان ولایت می کنند

می‏کـشـند از کلۀ اطـفـال فـرهنگ و هـنـر

وحشت و افراط خونین را عنایت می کنند

می‏زنـنـد فــریـاد هــردم اتحــاد مســلـمیـن

کینه‏تـوزی و تعـصب در نهـایـت می کنند

می‏کـنـنـد بــیخ ثبـات و اتـحــاد و هـمـدلی

این همه کید و دغل را با مهارت می کنند

بـا اعـلان جنگ بـا آزادی و نظـم و ثبات

آفـریــن بـر حـاکمــان بی‏کـفایـت می کنند

ظلم و استبداد گویی بـوده انـدر ذات شـان

نـه فـقـط امـروز آن را از بدایت می کنند

16/12/2015