افغان موج   
FacebookTwitterDiggDeliciousGoogle BookmarksRedditLinkedinRSS Feed

که وخت راغی ستا ترکوردرځم دښمنه

یوه ورځ خو به ضروردرځم دښمنه

ترقیا مته به بیکس او بیوس نه یم

په پوښتنه د خپل پور درځم دښمنه

ښه مې پیژنې چی زه ھغه پښتون یم

چی په پښو به ترلاھوردرځم دښمنه

که مې دواړه پښې لاسونه رانه پرې کړې

په سینه به ستا په لوردرځم دښمنه

دا زما د قیام وخت دی ځان خبرکړه

درروان یمه په شوردرځم دښمنه

الحاج الھام الدین قیام

23/08/2015