افغان موج   

دوبیتی
دوبیتی با دو معنا میسرایم
به پائین و بالا میسرایم
نمیدانم چرا اینگونه از غم
برایت بی محابا میسرایم

انسان
چه فرقی بین انسان است و حیوان؟
چرا از پرسش ام گردی تو حیران؟!
به باغ وحش از آن میری که گاهی
نمی باشد... صدای پای شیطان

پناهجو
به ملک دیگران گشتم پناهجو
نشستم بهر هر خس روی زانو
برای لحظه ای آسایش از جنگ
کشم بار غمِ ... تازی و هندو

محبت
محبت بین ما حرف نفاق است
حصول معشیت از جُفت و طاق* است
برای دشمنی ها پخته گشتیم
اگر چه خالی از آتش اجاق است

نعمت الله ترکانی
* البته طاق و جفت هدف از بازی است که در میان مردم رواج دارد...