افغان موج   

ما له خدایه بھارغوښتو ، بھارنه شو

وران ګلبڼ می ګلزارغوښتو،ګلزارنه شو

د وطن بڼ ته می زوړ مالیار په کاروو

خو مالیار د بڼ خدمت ته تیارنه شو

دا خړپړوطن می بیرته سمسورغوښتو

لاخړپړشو،ګران وطن می سینګارنه شو

زوریدلي ولسونه می خوښ غوښتل

خو ویرجن ولس له ویره وزګارنه شو

د نفرت په ضد می سترقیام شروع کړ

خو زما چی کوم شتاب وو،په کارنه شو

 

الحاج الھام الدین قیام

والدورف/جرمنی

۰۱/۰۸/۲۰۱۴