افغان موج   

ما بیګا په خوب کی ولیدو کابل

چی ووغلو،ترلاس نیولئ یرغمل

وی یی"ویښ شئ ای بچیانوچی غلویوړم

خپل واکدارمی دی دغلودلاری مل

ھله ھله راپاڅیږئ،درنه وړي می

وړاندی لارکی ورته ونیسئ مورچل

دازماواکداران دومره وږي غله دي

چی یی چورکړم،اوس می پلوري مُکمل

په لباس یی غلط نه شئ،ټول رانیسئ

دوی آغوندي تل لباس بدل بدل

نن می ستاسوافغاني غیرت په کاردی

نه ښیری،اونه دعا اونه ښکنځل

که دانن ځمانجات ته راټول نه شوئ

بیابه ھیڅوک ځانته نه وایئ اتل

ټول راووځئ،سوله ایزقیام شروع کړئ

دورورۍ لاسونه ورکړئ یوتربل

په یووالي کی به ټول له منځه یوسئ

"که دښمن دی،که خاین دی اوکه غل

د کابل چیغو راویښ کړمه له خوبه

تر سھار می دکابل په ویر ژړل

 

الحاج الھام الدین قیام

والدورف/جرمنی

۰۸/۱۱/۲۰۱۳