افغان موج   


زبانزد همه خلق خدا شدم چه کنم؟
و جنس بیکس دنیای ما شدم چه کنم؟
گناه من که زنم مادر همه بودم
اگر که گنگ شدم بی صدا شدم چه کنم؟

نه نام دارم و نه منصبی به این دنیا
اگر چه آمنه ام بی صدا شدم چه کنم؟
یکی مرا به جهان شر و فتنه میخواند
به شهر شهره ای صد ناروا شدم چه کنم؟
به صورت ام همه چشم امید فردا است
به فهم شیخ زمان بی حیا شدم چه کنم؟
تمام هستی عالم به نام من جاریست
ولی ز بخت بد ام چون گدا شدم چه کنم؟
ملیحه ترکانی
18 اپریل 2013