افغان موج   

                 " خداوند (ج) زن را چگونه آفرید؟ "

خالق کائنات پس از آنکه مرد را خلق کرد، خواست زن را بیافریند. دید تمام مواد را در خلق کردن مرد تمام کرده است و چون عنصر جامد در دست ندارد سپس به فکر عمیق فرو رفت.

  آب و تاب از ماه، خط های منحنی از گیاه خزیده، چسپنده گی از پیچک، لرزش از گیاه، باریکی از نی، غمزه از آهو، استقامت از زنبور عسل، جلال و شادمانی از شعاع خورشید، گریه از ابر، تغیر مزاج از نسیم، ترس از خرگوش، بطاعت از طاؤس، نرمی از سینه طوطی، خود سری از ببر، تابنده گی و گرمی از آتش، سردی از برف، پر حرفی و چهچه از زاغ، آوای ملایم از کبوتر و خودنمائی از دیوار باغ گرفت درهم آمیخت، زن را خلق کرد و آنگاه ویرا بدست مرد سپرد.

" اثری از جواهر لعل نهرو"

فرستنده: سید جواد از آلمان