افغان موج   

بیرق سبزغزل

یکشـبی در نــیـمه هـا از غـم قـلم  بـرداشـتم  

روی  کاغــذهـا گلـی مـانـنـد رویـت کاشـتـم      

لـیک زین گلها نیـامـد بــوی عــطــردامــنـت  

دسـت مـن لــرزیـد روی گل قـلـم بگـذاشــتم     

خـواستم طــرحی نـویسم برمـذاق خـاطــرم

آنچه را کـز وصل و مستی ها بخـاطـرداشــتم       

تا نـوشـتــم مطلعش ذهـنـم سراسرشــد سـپــیـد

خـالی از هـرخاطـره من مغـزخـود انگاشـتم      

نــام تــو آمــد بـیـاد وشـــد هـــوای دیگـری

بــیـرق سبــز غــــزل تـا آسـمـان افــراشـتم  

 لــوح  خـاطــرتا ابـد مـیـبـود خـالی وســپـیــد        

شکــرلله  را "شـفـیـقـا"غمـگســاری داشـتـم

 

ماه اسد 1391 اگست  میلادی012