افغان موج   

  

عزیزوجانگه تینگ بیلیمدان یاشلر  

بؤگون سیز ملتیمیز و تیلیمیز فخری سیزلر،ایلیمیز بختیگه یوز و مینگلب یاشلریمیز اؤزآنه تیلیگه سؤزلب ویازیشه دیلر،شو اوچون سیزحرمتلی  بیلیمدان یاشلردن التماس، منه بو ایککی سؤز ( ازبکی  و ازبک ) یازیلیشیگه اؤز فکرلرینگیزنی ایرکین روشده سوره ب قاله من.

 

"ازبکیو "ازبک"

 

بیلیب آلینگ تیلداشلر ،"ازبک" ایمس اؤزبیک میز!

قرینداش و قرداشلر ، "ازبک" ایمس اؤزبیک میز !

 

آتیمیزنی بوزدیلر، اوغان اسمین توزدیلر ،

توغری یازینگ قانداشلر ، "اوغان" ایمس اؤزبیک میز !

 

کله خام دیب آت قؤیگن، قیلدینگ- بیلد دینگ دئیشگن،

آنگ و شعوری یتوک، "ازبک" ایمس اؤزبیک میز !

 

"ازبکی" دیب یازمنگلر، تیلیمیزگه جفادیر،

اؤزبیکچه دیب سؤزلنگیز ، "ازبک" ایمس اؤزبیک میز !

 

مینگ اؤزبیک نینگ إیچیده ، اوزگه بیر کیمسه بؤلسه ،

اؤزی گدا، اوزگه شاه ، "ازبک"ایمس اؤزبیک میز !

 

اؤزلیگیمیزنی انگلب، اؤزنی قؤلگه آله یلیک ،

بودنیا ایوانیده، اؤزبیک بؤلیب قاله یلیک.

 

اؤزگه آتگن تاشلر نینگ آغریغی کم بؤلرکن،

اؤزیمیزدن تیککن گل، کؤزلرنی نم قیلرکن.

 

خورلیک زنجیرین اوزینگ، اؤلیک اؤینی توزینگ،

"اوغان"ایمس اؤزبیک میز بیلیب قؤینگ یارانلر!

سوادینگیز چیقرینگ، «ازبک» ایمس اؤزبیک میز.

 

 

حرمت وادب بیلن

عزیز فاریابی.

 

ارسالی:امان معاشر