افغان موج   

به پرواز آی ققنوس

آتش مجمره داغ است  هنوز

قوغ این کوره ی  تفتیده ،  خاموش نشد

و ز یاد   نمرود سیاه

فعل بر پایی آتش 

 لحظه یی هم ،  فراموش نشد

              *****

موسم بارش سنگ

فصل خاکستر و دود

چقدر عمر نمود

 جاودانی شد

خادمان دوزخ         

 مست آتش فگنی اند به فردوس خدا

 مدت خدمت شیطان رجیم

 چه طولانی شد 

     *****

ای  تو همزاد ذات ابراهیم

زسفر رفتنت زیاد گذشت

حالی ام با هزار یاس شده

که دگر بر نخواهی گشت

     *****

حال امید ما به ققنوس است

که چه سان از میان آتش و دود

که چه سان از میان خاکستر

بر لبش نغمه های ابراهیم

 می پرد

 زنده میشود

 از سر

…………………………………

از :  را زق  ویدی

آلمان