افغان موج   

شرف الدین در یک مجلس با یک خانم بسیار چاق بر میخورد می پرسد:

ببخشید خانم نام شما چیست؟

زن با عشوه میگوید: غنچه

شرف الدین در جواب: اگر شما باز بشوید چه میشوید.