افغان موج   

شرف الدین برای آب بازی در یک حوض شش متری می پرد.

وقتی بالا می آید با خودش میگوید: آفرین به نفس کاشی کار این حوض.