افغان موج   

دیدِ  نوروز؟؟؟

سوالی   کــرده   از  یاران  دیارم

بهاران   کی شگــفته در کنارم؟؟!

به    جای  ابر  بی باران بگــریید

رود    حرفی   اگر   از  آبشــارم

قــسم   بــر گـلزمیــــــنِ آرزو ها

که من مثلِ همیشه خــوارِ  خوارم

ز  آزادی  اگر  آید   سخـــن پیش

درین  زندان  نمی آیــد   به کارم

نمی  گــردد  به جز ازناله ها تان

بود  دیری   که در دورِ    مدارم

کسی کــــــــرده به میدانِ سیاست

به زنجیری سکوتِ  تان مهــــارم

شدم    معـــــتادِ   گردِ  زردِ  پاییز

هـــوایِ    دیدِ  نوروزی    ندارم

زمین   از  دیدنم  گــــردیده بیزار

مگر   بر گردنِ  او    بارِ   بارم

برای   هرچه  لُوچّک در زمانه

بلا  نسبت که   میدانِ قــــــمارم

زاستقلالِ  من   چیزی  مپـــرسید

که من  همسنگرِ هرچه  شعارم

ز   صیادِ    سیاست  گر   بجویی

به نیرنگی   به هردوری  شکارم

درینجا  نکته ی  ناگــــفته   مانده

که من کاری به کاری کس ندارم

ولیکن   گر بخواهد  دشمنِ   من

کشد  از  روزگارِ    من  دمارم

سخـــــن سربسته بینِ  آستینش

بخـــواهد  یا نخواهد عینِ مارم

نورالله وثوق

2-1-1388