افغان موج   

طلب مرگ

استقبال از غزل حفیظ الله زریر

زین  شیــــخ های  دل  سیه  کینه توز  ما

فتـــوا تمام  میــــرسد از ساز و سوز  ما

گویی خـــدا بروی همین نطـفه  های  شر

تاریک  کرده برسر ما صبح و روز  ما

ریشی خدا  داده   عنان اش بدست اوست

ریشخــند  میزند  به  دهان و به  پوز  ما

عمـــری  کشیده  بر سر ما  چـــادر  سیا

در بند  صد حدیث  کشــــانند  هنوز  ما

یخ بسته است  تمام  سطح هر خیال  ما

فرقی   نمیکند  بهــــار  و  تمــــوز  ما

***

از بارگاه  حـق  طــــلب   مرگ  میکنم

بر این  تفاله  هـای  غـــــم  لایجوز ما

نعمت الله ترکانی

7 فبروری 2010