افغان موج   

نازی کریم

مگو

مگو: فصل زمستان است

بهار و تازگی دیگر نمی گردد!

مگو: که این شب یلدا دراز است

و هیچ گاه آخر نمی گردد!

مگو: روز وصالی نیست در ره

شب تاریک هجران سر نمی گردد!

مگو که باز گشت هر عزیزی

که رفته در سفر باور نمی گردد!

بگو که زنده گی چون رخت بر بست

دوباره برنمی گردد!

بدان دنیا هزاران رمز دارد

اگر نام آوری!

دنیا برایت هیچگاه آخر نمیگردد

 

نازی کریم