افغان موج   

رهبر ِبی عرضه

نعمت الله مختارزاده  28 / 08 / 2009 شهر ِ اسن آلمان

ای مگس ! از دال ِ کی پـیدا شدی

ســـوی  پـَلـو   آمـده  رُسـوا شدی

جای تــو ، بـر سفرۀ افـغــان نبود

آمده ، بی بال و ، سر و ، پا شدی

نیست به افغان ، زهجومت هراس

وارد از امــریک و اروپـــا شدی

غــیرت ِ افـغــان ،  نـدیدی مگــر

فِــدیـــۀ (مکــنـاتـن ِ ) آبــــا شدی

پـــارۀ چشم ِ تـــو حـیـا می نکـرد

بر سر ِ خر سوار و گـریـزا شدی

قـصــۀ مــلا پس ازیــن مـفـت شد

طـالـــب ِ پـشـمـیـنـه سر ِ جا شدی

ای  مگس ِ دوغ ِ اجانب ! چرا ؟

شـَـلـَه بـــه شیر ِ بُـز ِ مــــلا شدی

خیل ِمگس دَور ِ تو بـِنگـَس کنان

رهــبـر ِ بی عـُـرضـه مسما شدی

آمــــدی بــا جــمع ِ اجیران  خود

نـــوکــــر ِ غـَـــدار ِ مـُکـَنـّا شدی

بازهمان دیگ و هــمان کاسه شد

چمچـــه ای بشکشتۀ  شورا شدی

مدت ِ هشت سال ، گـــرفتی سبق

لایق ِ امـروز و نـــه فـــردا شدی

روسیه شد ، روسیه , انگلیس ، پیس

دامن  ِ آمــریک ، بــه بـالا شدی

نوبت ِ اعــــراب  ، رسیدی کنون

فـَضلـــۀ ابـلـیس ، چــه بویا شدی

گـَـــنــد زده در همه عالم ، عرب

وحشیی مـوش خور ِ  خـُنـَثا شدی

هـمـوطــنا !

هـمـوطــنا ! خیز ز خواب ِ گران

غـیـرت ِ افـغــــــان ، معـما شدی

پنجـــۀ فـــــولاد ِ تو نازم  ، اگر ،

مشــتی بـــه دنــدان ِ عربها شدی

جـملـــۀ بــدبـخـتـیـی مـا از عرب

وارث ِ آن مــــادر ِ فـحـشــا شدی

کــهـنـۀ او را ز تـنـت ، دور کـن

تـا قــــد و بــــالای تو  رعنا شدی

جامۀ وحـــدت بـه تن ِ خویش کن

اشـــرف ِ مخلــــوق و دلآرا شدی

تـُخـــم ِ گل ِ وحدت ِ عالـَم ، بـِکار

غـنـچــــۀ امـیـد ، شگــوفـــا شدی

وحـــدت ِ دیـنـی و نــژادی و قوم

یک هــــدف و بـنــدۀ یکــتـا شدی

«نعمت» ازین خـرمگسـا احتیاط

تـا نکــــند ، داخـــل  ِ حــلوا شدی