افغان موج   

مست توام  از  جرحه  و  جام   آزادم

مرغ   تو  ام   از  دانه  و  دام  آزادم

مقصود من از کعبه و بتخانه توئی تو

 ور نه من از  این هر دو  مقام  آزادم

 

 ***

هر روز من از روز پسین یاد  کنم

بر   درد   گنه   هزار   فریاد   کنم

از ترس گناه خود شوم غمگین باز

 از رحمت او خاطر  خود  شاد  کنم

 

*** 

روز محشر عاشقان را با قیامت کار نیست

کار عاشق جز تماشای  وصال  یار  نیست

از سر  کویش  اگر  سوی  بهشتم  میبرند

پای ننهم که در  انجا  وعده  دیدار  نیست

 

مناجات خواجه عبدالله انصاری