افغان موج   

غزه در آتش و خون

بار دیگر خشم از بوخنوالد زباله میکشد

استخوان ها و گوشت های بوی داده ای

فریاد میزنند

خانیونس و رفع را باید نابود کرد

آیشوتز با وقاحت خنده سر میدهد

و از بخار زمستانی هر سلول آن

ستارۀ آبیرنگی

بر بال بم افکن های امریکایی

بسوی غزه میرود

اروپا و امریکا

برای فرو نشاندن خاطرات سر خوردۀ

اولمرت، شارون بیگن و...و

از محله های گئوتو

آزادی خود را میخواهند

 

آری حسنی مبارک

قزافی ، ملک عبدالله و بشار اسد ها

و شیخ نشین های عرب

تندیس های

بوش، ساراکوزی و الیزابت

را با عصاره های سرزمین خدا داد شرق میانه

غسل تعمید دهید

بگذارید غزه با انسان اش معدوم شود

بگذارید جهان

در مقابل کشتار

کودکان زنان و مردان

بیتفاوت به تماشا بنشینند

من سکوت شما را 

زیادتر از آنچه آنان آرزو دارید

با دشنه های مبارزین حماس

در هم خواهم شکست

 

نعمت الله ترکانی

 جنوری 2006