افغان موج   

واسکت اانتحاری « نصیر فیاض»

اخبار واصله از دفتر ریاست جمهوری آقای کرزی گذارش میدهد که  نصیر فیاض ژرنالست بیباک افغانستان بازداشت شده و به زودترین فرصت به محاکم عدلی سپرده میشود.

از قرار معلوم آقای فیاض با یک واسکت انتحاری اش در نظر داشت  شورای وزیران کابینۀ آقای کرزی را نابود نموده و خودش را رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان معرفی نماید. آژانس اطلاعاتی امنیتی افغانسان همچنین گفته است که کامرۀ تیلوزیونی و مکروفون آقای فیاض را آ. اس.آی  پاکستان به موصوف هدیه نموده بود که  وقتی خیانت های  توسط وزراء و اراکین دولت صورت میگرفت، بشکل اتومات تصویر برداری و ثبت صدا میکرد.

یکی از شهریان کابل به جواب یکی از مسوولین تیلویزیون  ملی کابل که آیا نصیر فیاض گنهکاراست یانه! جواب داد:

هر ژرنالست، شخصیت مستقل و گردانندۀ رسانۀ دستجمعی که بخواهد شورای وزیران را منفجر بسازد. و یا علیه رشوه، خیانت، فساد اداری، اختلاس و حیف و میل سرمایه های ملی ما ایستادگی و تحقیق کند سرش از زدن است و اینکار ها هرگز مجاز نیست.

ناگفته نماند که برنامۀ که مسوولیت آنرا نصیر فیاض به عهده داشت، یک عده از اراکین دولت را قبلا دیوانه ساخته و دیگر حتی نمیتوانند که حقیقت را از دروغ تفریق نموده و آقای ریس جمهور کرزی را قناعت دهند.

فکر میشود موضوع اصلی که باعث بازداشت آقای نصیر فیاض شده همان واسکت انتحاری اش باشد... زیرا کسی به دنبال «حقیقت»  نمیگردد و هر جایکه حقیقت ظهور کند با ضربات مرگبار قوای ایساف (امریکا و متحدین)  نابود میگردد.