افغان موج   

سید موسی عثمان هستی سردبیرماهنامه طنزی وانتقادی بینام

نگوکافرومسلمان مجاهدآزاده افغان

که اوعشق وطن دارددررگ وجان

مسلمانست نه  اسلام بد نام سیاسی

دفاع کرده  ز میهن تا جای امکان

شاعربی وزن وبی تراز

درجنگ های اول مردم افغانستان مجاهدین آزادی خواه علیه روسها درپنجشیرتحت نظرزنده یادپهلون احمدجان شهیدواقعی وقهرمان واقعی افغانستان مردم سلاح های مروج افغانستان بدست گرفتند بعد جاسوسان ونوکران آی اس آی به اساس خواهش خودشان که درلیزنورستان آمده بودند وازداخل شدن داخل پنجشیرخاطره خوش نداشتند واکثراین دارودسته وطن فروش بابیل وتبردرزمان حکومت داوود ازافغانستان رانده شده بودند.

به اثرفشارزنده یادپهلون احمدجان شهیدواقعی وقهرمان واقعی افغانستان که فریب مولوی آستانه شیطان برزگ که تحصلات خوددرایوندپاکستان درزمان ذالفقاربوتوکه توسط شیطان ضیالحق نمک به حرام اعدام شدبعدازرسیدن  نامه احمدشاه مسعوکه باسیزده جاسوس دیگرکه اولین بارآنهارابامشخصات شان افشا کرده ام بعدحفیظ منصورمشهوربه کله پوچ  که وکیل پنجشیراست درکتاب چندورقی خودازآنهانام بردوخواست علیه نوشته های من موضع گیری مشخص بگیردولی مردم بادرک افغانستان درک کردندکه زیرکاسه نوشته کله پوچ نیم کاسه هاجابجا شده.

پهلون احمدجان شهیدواقعی وقهرمان واقعی افغانستان ازمن خواهش کردکه با آقاجان برادرپهلوان احمدجان ومامای احمدجان حاجی گلستان به نورستان برویم جماعت شیاطین باخودبیاوریم.

داکترعبدالرحمن شهیدکه بعدهامغزمتکفرشورای نظاربودبماچندخط دادمابطرف نورستان ازپنجشیرحرکت کردیم دوساعت به نورستان ازنگاه پیادروی مانده بودما درخانه مولوی زرق رفتم خط داکتربه مولوی رزاق دادیم اوخیلی انسانیت کرد من درخانه مولوی ماندم آقاجان وگلستان به لیزرفتندفرداآقاجان آمدجریان آمدن آنهابه لیزگفت من مطمین شدم که طوطیه نیست ازترس جرات آمدن به پنجشیر نکرده اندآقاجان برادرپهلون احمدجان مردشجا ع ودلاوربودووهم سگرتی بازبودمن به آقاجان به شوخی گفتم وقتیکه درلیزرفتی سگرتی نزدی اوخنده کردبه شوخی گفت صدموزی بیمرد یک قماربازنمیردگفت صد قماربازبمیردیک چرسی نمیردهردوخنده کردیم مولوی به رفتن من مخالفت کردمن به مولوی گفتم بیاتوهم بامابرومولوی چندنفرباراسلاح گرفت بامارفت مادرلیزدریک مسجد رفتیم انجنرکفایت الله برادرانجنراسحق آقاجان گرفت آورد وقتی که چگونگی آمدن شان ازپاکستان پرسان کردیم صادقانه جریان گفت وگفت مولوی حقانی ازجاسوسان سابقه آی اس آی که درمدرسه حقانی پاکستان درس خوانده بود وزن دوم آن ازافسرهای آی اس آی پاکستان بود، آدم خان سرخ روتی ،ازحزب اسلامی ، لعل هزاره ازحزب اسلامی ثارنوال روف ازحزب اسلام ، سیدمنصورنواسه سید سیاه پوش ازشعرای مشهورپروان بوددردوشی زندگی می کردازاندراب ودونفرازآی اس آی اینهایکجابه دستورآی اس آی به لیزنورستان آمده بودندمخابره وسلاح هم داشتندمباآمدن شان به داخل پنجشیرمخالفت کردیم.

 

خلاصه حرف زیاداست حقانی بطرف پکتیکا رفت ،آدم خان بطرف مشرقی رفت این سیزده نفربه شمول لعل هزاره وثارنوال روف  سیدمنصورکه بعد قومندان حزب اسلامی درانداب انسان ها رادرعقب موترجیپ بست وکش کردتاپرچه پرچه شدندبامن آقاجان وحاجی گلستان به پنجیرآمدیم مولوی آستانه پنجشیربااینهاشناخت قبلی ازپاکستان دادشت احمدشاه مسعودودیگران درخانه خودباخودبردوجا داددولت خبرشدپت ازماعسی خان کاکای احمدشاه مسعودهمرای حاجی منیرپسرغزنی از سفیدچهرپنجشیرکه ازقوم هااحمدجان بودنزدمولو ی استانه روان کردن بااحمدشاه مسعودشان درخانه مولوی  پنهان ازمادیده بودندتوطه علیه ماازهمین خانه شروع شدما که خبرشدیم مناسبات ما به تیرگی کشیداحمدجان به قران مردم واحمدشاه مسعوداعتمادکردمانند امیرکلکانی فریب خوردوتوسط احمدشاه مسعوددبنیادگر نوکرآی اس آی کشته شدروح اش شاد.

مامجاهدآزادی بودیم قلبلا درقسمت تشکیل مجاهدین آزادی وحزب آزادگان که گروپ رهایی ، چندنفرمحدود اززندیادمجید کلکانی ، چندنفراززندیادحفیظ دره وچندنفراززندیاطاهربدخشی وچند نفراززندیادمولانا باعث وچندنفرازمردم خودچوش پنجشیروچندنفرازجوانان خودجوش کابل باپهلوان احمدجان که اینها مجاهداسلام سیاسی نبودندوتمام اینها ازجاسوس وجاسوس بودن نفرت داشتندمردمان سالم عشق به آزادی وضداستعمارشرق وغرب بودند.

چون حالاصحت من هنوزخوب نیست درآینده بیشتردرقسمت فرق بین مجاهدآزادی ومجاهداسلام سیاسی بیشترومفصل می نویسم وهرگاه سوالاتی نزدخواندگان این قلم پیداشودباایمل من درتماس شوندشمامی داندکه من چشم نوییس های خودبادرنظرداشت وجدان می نوسیم اولین کس من هستم که بازرسان جرایم جنگی باخواندن نوشته های من وتحقیقی که درقسمت های نوشته های جنجالی من کرده بودندخواستندازاوروپابه قضد دیدن من به خانه من درکانادا بیایند ودرقسمت نقاظ گنگ نوشته های خودروشنی انداخته باشم ونوشته های مرامستندوتاریخی یافته بودندوبعدازجستجو وصحت بودن نوشته های من صادقانه وبیطرفانه که به آنها ثابت شده بودنزدمن آمدن وقبلاملیت های نجیب افغانستان من درجریان گذشته بودم تمام ملیت هاافغانستان مسلمان است هندوهای افغانستان مجاهدین آزادی بودندمجاهدین راازنگاه اقتصادی کمک کردندازتمام ملیت های افغانستان خواهش می کنم که فرق بین فرق بین مجاهدآزادی ومجاهداسلام سیاسی رااگرتاامروزنمی دانستند بدانند.

هرکس که باتنظیم های هفت گانه پاکستان ویاباهشتگانه ایران بودن یکتعدادشان مجاهدین خودجوش آزادی خواه بودندکه اکثریت مجاهدین آزادی خواه ازهفت گانه وهشت گانه بعد ازجنگهای کابل نفرت دارندواینهارابنام جاسوس می شناسندآنها از نام مجاهدسیاسی اسلامی نفرت دارندوبنام تاجردین جاسوسان آی اسی یادمی کنند.

 

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید