افغان موج   

کابل، افغانستان؛ تاریخ. ۱۸/۶/۱۳۹۶
در رابطه با هفتۀ شهدا در کشور
شورای ملی دموکراتیک مردم افغانستان در ارتباط با هفتۀ شهدای که از جانب دولت اعلان و به رسمیت شناخته شده است، اعلامیۀ ذیل را صادر و به سمع کافۀ هموطنان عزیز می رساند:

1. دولت جمهوری اسلامی افغانستان مکلف به عرضۀ خدمات مساوی و حراست تساوی حقوق همه شهروندان کشور می باشد. حکومت وحدت ملی نباید در خدمت گروپ های معین

اجتماعی و تنظیم های سیاسی مشخص قرار داشته باشد و بعضی را در مقابل بعضی دیگر تقویت و حمایت نماید. دولت مکلفیت دارد تا برای هر فرد و تمام گروپ های اجتماعی و احزاب سیاسی شرایط استفادۀ عادلانه از بودجۀ دولتی و امکانات بیت المال را مساعد گرداند. بنا بر این ما از دولت وحدت ملی جداٌ می خواهیم که در تجلیل از روزهای شهدا بی طرفی کامل خویش را حفظ نموده و همه جریانات سیاسی را به یک چشم ببیند. ما مخالف آنیم که در تجلیل از روزهای شهدای تنظیم های مشخص از قوای بشری، امکانات مالی و تخنیکی دولتی و عامه در حالی استفاده صورت گیرد که سایرین کاملا از آن محروم می باشد.
2. در طول چهار دهۀ اخیر ملت افغانستان در نتیجۀ جنگ های تحمیلی قربانی های زیادی را متحمل گشته است. شورای ملی دموکراتیک مردم افغانستان از همه شهدای نامدار و سپاهیان گمنامِ راه دفاع تمامیت ارضی، آزادی و حاکمیت ملی و مبارزان راه ترقی، تساوی حقوق افراد و عدالت اجتماعی به دیدۀ قدرنگریسته، با احترام یاد میکند و برای همۀ شان از ایزد منان فردوس برین التجأ می نماید.
3. شورای ملی دموکراتیک مردم افغانستان موقع را غنیمت دانسته، به طور خاص به آن عده شهدای گلگون کفن حزب دموکراتیک خلق افغانستان و سایر جریانات ترقی طلب و دادخواه ایکه در نبرد رویا روی با دشمن به خاطر حفظ وطن و دست آوردهای تاریخی افغانستان جانهای شیرین خود را از دست داده اند، در جریان تهاجم نظامی شوروی و یا بعد از آن در نتیجۀ توطیه های شیطانی شوروی ها و سایر دشمنان خارجیِ میهن جانهای خویش را فدا نموده و قربانی ترور و وحشتِ دهشت افگنان عقب گرا و شر انداز گردیده اند؛ سر تعظیم فرود می آورد.
اعضای شورای ملی- دموکراتیک مردم افغانستان هرگز شهادت نورمحمد تره کی، حفیظ الله امین، میر اکبر خیبر، داکتر کریم زرغون، داکتر نجیب الله، و هزار ها شهید دیگر ح د خ ا و سایر وطنپرستانیکه گرفتن نام شان درین اعلامیه ناممکن است، فراموش نخواهد کرد. جای همۀ ایشان را از خداوند متعال در جنت برین و به فامیل ها و همرزمان شان صبر جمیل و اتحاد آهنین میخواهیم.
استاد نور محمد غفوری
رئیس شورای ملی دموکراتیک مردم افغانستان