افغان موج   

به جواب خواهری به نام اویستا غوربندی

 

آگاهی ما از روی دانش است نه جهالت!

از خواهری  به نام اویستا غوربندی نوشته  شرم آور و مبتذلی در سایت خاوران نشر شده است که نه تنها توهین به روشنقکران و دانشمندان و با سوادان سرزمینی به نام افغانستان است بلکه به نام زن افغانستان برای اولین بار یک هجو نامه و یک توهین بشمار میرود.

با وصف آنکه در مورد افغان، تاجیک، هزاره و این و آن از چند سال به اینطرف عده ای جاسوس سرسپرده و اجیران اجنبی در انترنت قلم فرسایی های صورت میگیرد و دشنامنامه های در زباله دانی های انترنت به نمایش گذاشته میشود. اما با این شد و رد و با این وضاحت تا حال از طرف یکزن و یک محکوم تاریخ در افغانستان طرح نشده بود و یگانه زنی که با چادر و حجاب اسلامی بیک چنین طرح خائینانه ای روشنفکر، دانشمند و باسواد را دست کم گرفته باشد. شاید همین خانم اویستا غوربندی تشریف داشته باشد.

این خانم که قکر میکنم چادر اش را از یک آغا قرض گرفته مینویسد:«... هنگامیکه به دهات و قریه های کشور ما سفر میکنیم( خیلی جالب تاکید ماست) و از دهن مردمان کم سواد و بی سواد ما می شنویم که بطور مثال میگویند آن قریه از اوغان هاست (افغان هاست ) این قریه از هزاره هاست و در قریه دیگر تاجیک ها زندگی مینمایند و آن قریه مربوط به ازبک هاست( شما فکر کنید به ترکیبی که او میاورد. تاکید از ماست)...»  مردمان کم سواد و بی سواد ما غیر از قریه خود درخت و زمین خود و مسجد خود چیز دیگری را نمیشناسند زبان شان همان چند کلمه است که با همدیگر درد دل میکنند.درد شان فقر بیسوادی و محکومیت از استثمارو استعمار است. بلی در قریه ها اقوام و ملیت های مختلف با هم آنقدر آمیخته است که این خانم به آسودگی تفاوت های قومی را بچشم و سر میبیند... اما مسجد شان همان یک مسجد است که محرابی دارد بسوی کعبه و پیغمبرو پیر و پیشوای شان یکی است و همگی شان از ازبک گرقته تا پشتون تاجک و هزاره کلمه گوی اسلام اند. وقتی مسلۀ بر سر عقاید و فرهنگ مشترک آمد دیگر جای شک نیست که من خودم را از یک کُرد مسلمان از یک تُرک مسلمان، از یک عرب و یا یک هندی و پاکستانی مسلمان بالاتر بدانم... در کلیسایی رومن کاتولیک ها از یکهزار و شصد سال به این سو روس، جرمن، انگلیسکسون ها و ارمنی ها یکجا میروند و ای بسا که درین ممالک  هزاران مذهب و ادیان مختلف یکجا زندگی مسالمت آمیز دارند. ولی در وطن ما که خوشبختانه صد در صد مسلمان اند به نام افغان تاجیک و ازبک باید از هم جدا باشند تا چند نفر فایشست و شوونیست رسوا به اهداف پلید خود برسند.

این که خانم غوربندی و یا معلم شان که ما را افغان نمیدانند کار خوبی میکنند و باید اجازه دهند که ما هم آنان را از جمله روس ها و یا مغول ها و یا تاتار ها بدانیم. زیرا هوویت ما همه فعلن افغان است. در شناسنامه ، دفتر های احصاییه و نقشه ای جهان افغان و افغانستانی درج هستیم و حالا نمیتوانیم بگویم ما خراسانی هستیم و با این ادعا خر هم برما میخندد. بر علاوه کدام احمقی باشد که فکر کند اگرنام مرچ را انگور بگذاریم شاید مزه اش شیرین شود! اگر بنا باشد که قلم بدستان ما مسایل مبرم زندگی مردم را فراموش نموده و بیست چهار ساعته حرف های مبتذل خانم غوربندی را نیشخوار کنند. لعنت به آن روشنفکری و صد بار لعنت به چنان سوادی که آموخته اتد.

خانم غوربندی نمیدانند که اصلیت و هوویت شان بالاتر از همه انسان است ( بنی آدم اعضای یکدیگر اند...)  و ایشان توسط همین واژه از حیوان فرق میشوند. هم اکنون ملیون ها مسلمان در منتهی خوشبختی میان جوامع بشری؛ از سیاه گرفته تا زرد و سرخ و سپید و از کاتولیک و پروتستان گرفته با هند و گبر و نصارا زندگی میکنند و هر کدام بنا بر قوانین مدنی، حقوق مساوی دارند. هر کدام شان برای بشریت و خدمات بزرگی را انجام میدهند. ازینکه انسان یک تاجک و یا پشتون  تبهکار و جنایتکار باشد هزار بار شرف دارد تا یک یهود و یا نصارا باشد.

در افغانستان کدام یکی از اقوام گلی را بر سر مردم زده و کدام قوم و یا قبیله در خرابی، کشت و کشتار از دیگرش پس مانده است. کدام یکی تقوی دینی اش را از دیگران بهتر حفظ کرده است. خانم غوربندی باید بداند که اگر به ناموس مردم تاجیک تبار دست درازی میشود گناه آن به گردن همین تاجیک تبار است نه پشتون و یا هزاره... در قریه ای که پسریک تفنگدار سمت شمال و نماینده همین مردم بیچاره در پارلمان و  روز روشن به زن  و کودک مردم تجاوز میکند و در ناحیۀ که یک تفنگدار به دست خود زمین، خانه و ناموس مردم را به زور تصاحب میکند. چرا مردم جنوب را ملامت کنیم.

خانم اویستا در ادامۀ تهو و لهب هایش مینویسد«:.. در خاتمه به آقای کرزی و اداره افغان ملت اخطار میدهم و باید بدانند که مردم امروزی مردم دیروز نیستند و خوشبختانه زن و مرد دختر و پسر کودک و بزرگ هوشیار شده است سوگند یاد میکنم که تا خون در رگهایم و در رگهای کودکانم جریان دارد تحت حکومت بی فرهنگان، وطن فروشان، طالبان، و تروریستان زندگی نخواهم کرد و آنهایکه از گفتار تان در قضیه پاکستان دفاع نمودند از بی دانشی و بی خردی شان است. مردم فارسی زبان به پاکستان کاری ندارد و با ما همسایگی هم ندارد و کوشش مینماییم تا مناسبات خوبی را با پاکستان و سایر کشور های جهان برقرار نماییم تا مردم ما از این بیشتر از گرسنگی نمیرند چون تا هنوز سیستم تک قومی پاشیده نشده است عدالت انسانیت و اسلامیت وجود ندارد ما مجبوریم دست گدایی را به جهان دراز نماییم...»

من از این خانم میپرسم: ببخشید مردم امروز با مردم دیروز!! چه فرقی دارند؟  کدام دختر و یا پسر گرسنۀ افغان را در شمال کشور سرغ دارید که عوض سیر کردن شکم گرسنه اش چسپیده باشد به اینکه من ایرانی ام و یا خراسانی؟ و احیانا اگر خراسانی و یا ایرانی باشد خرچش از دسترخوان ابومسلم خراسانی ویا محمود احمدی نژاد حواله میشود یا از همین سر زمین افغانستان.  زنان بی دفاع ما که زیر ستم شوهر سالاری پدر سالاری و باخره ستم مذهبی دست به گریبان اند کجا مهلت یافته اند که در باره این مسایل فکر کنند... شما خود را به گفتۀ دوستان ایرانی تان لوث نکنید. اگر مرد است و یا زن و اگر کودک است یا جوان از یک چیز رنج میبرد و آن دیدن روی کثافت بار جنایتکاران جهادی، خلقی پرچمی است که وطن را میفروشند و خود را به بیگانگان تسلیم مینمایند. اینها چه در افغانستان و چه در اروپا و امریکا از یک چیز رنج میبرند و آن هم آزادی و افتخار مردم ما.

اینکه حکومت متشکل از عذۀ وطنفروش و نوکر بیگانه  شریان های حیات مردم را بریده و در تبانی با امپریالیزم امریکا و اروپا بر مقدرات مردم ما مسلط شده اند و اینکه طالبان پاکستانی برای پیشبرد این پروژه خباثت و جنایت؛ آب را گل آلود میکنند و حضور مستمر امریکا و شرکایش را در سرزمین ما قانونیت میبخشند. برای بیسوادترین فرد این ملت واضح شده است. خود را بی ثمر زحمت ندهید همه میدانند که باد از کدام سمت میوزد.

علت مرگ و میر و گرسنگی و هجوم لشکریان بیگانه نه پشتون ها، نه تاجک ها و نه هزاره ها وازبک ها اند. علت همه این بد بختی ها زیر سر همین جنایتکاران جنگی است که سرمایه های هنگفتی را از خون این ملت کمایی کرده اند و حالا هم با ساز امریکا میرقصند و ازین آب گل آلود ماهی میگیرند.

سایت خاوران که بیشک ناشر اندیشه های زهر آگین همین جنگسالاران و تفرقه افکنان است با نشر چنین نوشته های نفاق برانگیز ماهیت خود را میان جامعۀ روشنفکر باسواد و تعلیم یافته ما به اثبات رسانده است. و خوشا به حال آن وطندوستانی که ماهیت این گودی های کوکی را درک نموده و بر جعلیات شان خط بطلان میکشند.

نعمت الله ترکانی        

14.07.2008