افغان موج   

اگر تاجکم من ، و یا پشتونم

وگر مسلم هستم، و یا مضنونم

اگر نام نامی و یا مکنونم

بدان چون خمیر من وتو یکیست

تفاوت کجاست بین دو ده و بیست

اگر از بدخشان و یا کابلم

ز هرات و بامیان و یا زابلم

اگر در کنر یا فراه شاملم

بدان چون خمیر من وتو یکیست

تفاوت کجاست بین دو ده و بیست

 

اگر شاه پرست بوده، یا بت پرست

اگر شرق و یا غرب بودش سر پرست

چنان غوطه خورده ز دستی به دست

که فرقی نمانده ست چو در  قرن بیست

تفاوت کجاست بین دو ده و بیست

 

بیا تا همه اتحادی کنیم

برای تفاهم جهادی کنیم

گذشت و سخاوت و دادی کنیم

بدان چون خمیر من وتو یکیست

شود مشترک راه فردای زیست

 

پوهندوی شیما غفوری

جون ۲۰۱۹