افغان موج   

انار و سیب

دلـم بــرنگ انار اســت ســرخ الـــوانی

به یک اشاره به خــون میتـپد به آسانی

بیا دو تیــکه کن و دانه هاش را برگــیر

در این شبــان طــویـل و یــخ زمـستانی

انار هــر دو لبت را به بـوسه بازی داد

تو طعم میخوش آنـرا چه خـوب میدانی

یکی  حکایتی سیبـــی کند و روح حــوا

یکی  ازتحمـــل  آدم شبـــان  ظـــلمانی

مــرا کشید هــوس هـا ز باغهای  جنان

خطای کرده ی  عاقـل  بود پشیمـــــانی

انار و سیب  فـرستم  و شاخه گل سرخ

برای  آنکه بخـوانی مــرا به مهـــمانی

بخــوان تو سـورۀ فتــح کـویر عشقم را

اگر تراست رسیدن به رحمـت ارزانی

نعمت الله ترکانی

8.1.2008