افغان موج   

سیدموسی عثمان هستی شاعربی وزن وبی ترازو

 

من شرمنده ام که به ایمیل همه دوستان جواب نگفتم

چرامردم ندارند ازخود کار و بار

به جای کار مردم هست سردار

گنۀ  شان  چیست  ای  لوادار؟

بجرم راست گفتن رفتن سردار

(هستی)

دوستان من به شما ملیت های نجیب افغانستان قول داده ام که هیچ چیز را از مردم افغانستان و کانادا پنهان نمی کنم واگرسبب زندانی وکشتن من هم شود نیم کاسه های حقایق را از زیر کاسه کشیده ام و می کشم به این عادت خوب وبد من آشنای کامل خوانندگان این قلم دارند.

شمامی دانید که نوشته های قبلی من دردسربه من خلق کرده. قراربود که من به هالند سفرکنم وشما را قبلاً درجریان گذاشته بودم نسبت مریضی ، بی جایی واقتصاد ضعیف نتوانستم به دیارمحکمه هاک سفرکنم که آنقدرجنایتی که درافغانستان رخ داده وازمردمان بی دفاع آن دیارمظلومان قربانی گرفته وهنوزهم جنایت ادمه دارد.چرا  محکمه صرف دو سه نفر به محکمه کشید به باقی مانده جنایتکاران پناینده گی  داده که درآغوش پرمهرکانادا، استرلیا،امریکا وغرب زندگی کنند... اگرملیت های افغانستان را مقصرمی دانید خصوصاً توقاضی هاک وتو پولیس د ج، حزب دموکراتیک خلق ، مجاهد، طالب احزاب تندرو اسلامی و داعش را کی ساخت که قلۀ یعقوب ها را به آتش کشید وامروزجانشین صلاح الدین ایوبی شده اند. مگرخانم بینظربوتونگفت طالب ، القاعده ومجاهد تندروان پاکستان امریکا وانگلیس این جنایتکاران تاریخ زده راساختند! وما به خاطرمنافع خوداین جانی ها وقاتلین بشریت را داخل افغانستان کردیم ما چه مسوولیت دربرابرزدن دوقلوهای امریکا درنیویارک داریم. خود کرده را نه درد است نه درمان!  آنچه که کشت کردید باید درو کنید. هنوزهم پافشاری دارید که بجای جو کشت کرده گندم دروکنید... وآیا اعترف خانم بی نظربوتو درد مردم افغانستان را دوا کرد ویا شمشر راحل شریف را تیزتر و تیزترساخت. مگرمردم افغانستان نمی دانند که ژاندارم منطقه کی است. کی این ژاندارم را بعد ازاستقلال هندساخت و غده ای سرطانی کشمیر،خط دیورند و بلوچستان را جابجاکرد؟ (پاکستان شرف باخته با زمامداران خاین شان).  

پولیس دچ هالند فکرکرد که من مشت درتاریکی زده ام حالا جواب دفاع ازنوشته های قبلی خود را ندارم و به هالند سفرنمی کنم شاید این طورفکرنکرده باشند وشاید فهمیده باشند که کدوله بودن صحت من وپیری من مانع رفتنم به هالند شده،نمی توانم به پولیس هالند تماس برقرارکنم .

خلاصه حوصله نوشتن بیشترنیست سرازتاریخ 5 سبتمبرتا تاریخ 15 سبتمبربا من قرار گذاشتند که دربین 5 و15 ستمبردرایالت آنتریو با من ببینند.  خدا کند که مانند دید وبازدید غنی وعبدالله نباشد صداقت دربین باشد ومن چیزی که نوشتم ازآن دفاع کنم.

معذرت میخواهم دربالا شوخی کردم دردسرنیست مسوولیت وجدانی وانسانی من دربرارمردم وطن من می باشد مردانه جنایتکاران وطن خود را همان طوریکه درسایت ها افشا کردم بدون هراس به پولیس کانادا، دج هالند وپولیس بین المللی بگویم وثابت کنم که کدام خری درگل جنایت پایش بنداست وبند بود. دعا کنید که تا آن روز زنده باشم دین ایمانی ووجدانی خود را ادا کنم این یک آروزی من بوده واست  تا روزی دروازه پرسان ومحکمه برروی من باز شود بارها محکمه هاک وپولیس دج هالند را به چماق انتقاد بستم اگرمن را شاهد درمحکمه هاک نمی گیرید واز جنایتکاران پرسان نمی کنید خاینین حزب دموکراتیک خلق ،مجاهدین ،طالب، دار و دسته سردارمحمد داوود که سیاه سنگ خواسته جنایتکاران حزب دموکراتیک خلق و داود را با پررویی قلم غیرمستقیم ازآنها دفاع کرده  ودرنوشته های خود نشان داده... بنده بی دخل است وآن دست نویس  سیاسنگ که به شکل کتاب درآمده دستگاه جاسوسی کاجی بی به زبان روسی به نفع خود ترجمه کرده که این کتاب ننگ تاریخی است برپیشانی صبورالله سیاسنگ (رح)!

بارها نوشتم یا جنایتکاران را محکمه کنید که من دردادگاه حاضرشوم واگرمن چیزهای دروغ نوشته کرده باشم مرابه جای آنها محکمه کنید. بلاخره توبه ملیت افغانستان قبول شد بین تاریخ 5 الی 15 ستمبرپولیس دج با من می بینند خدا را شکرفکرنکنید که حالامن توان رفتن به افغانستان ندارم بی هراس خاینین وطن را افشا می کنم من قبلاً همه درباره خاینین چیزهای نوشتم وبه افغانستان هم رفتم با مارشال فهیم ودیگران هم دیدم آنها جرات نکردن که ازمن بپرسند که چرابت ما را با قلم زدی (احمدشاه مسعود) چون نوشته های من بی طرفانه ووطنپرستانه بودآنها اگروجدان سالم نداشتند از واقعیت ها با خبربودند ومن با اعضای پوسیده حزب دموکراتیک خلق که دردولت کرزی حرف اول می زدند باآنهاهم ازنزدیگ دیدم آنها هیچ کاری کرده نتوانستند که سبب سکوت من درآینده شود تنها کاری که کردند روز بازگشت من اسنادی را که  درقسمت خاینین چهاردهه ولست ناقضین حقوق بشروقاچاقبران وترورستان را گرد آورده بودم ازمن به دستورسیما سمر وعلی احمد جلالی وزیر داخله آن وقت  گرفتند وعده دادند تو ناراحت نباش ما این اوراق را به نشرمی رسانیم. سیماسمرسکوت کردوجلالی گفت من این لست به نشرمی رسانم به نشرنرساندبعدهاخبرشدم که سیماسمر از ناقضین حقوق بشر وجلالی ازقاچاقبران حرفوی وبین الملی پول گرفتند ودولت های گذشته که دردولت حامد جان کرزی  حرف اول می زدند طرف دار افشا ناقضین حقوق بشروطرف دارافشای قاچاق بران نشدند باد شد،باران شد،خدامرادخوشه چین را داد. سیما سمروجلالی صاحب دالری های بادآورده شدند.

راستی پیری هم خوب است هم بد،بدی پیری این است که انسان ناتوان جسمی می شودخوبی پیری این است اگرحق هم بگویی می گویند کواته شده است.

توان وحوصله نوشته زیاد ندارم می خواهم عذزخواهی ازدوستان وخوانندگان ماهنامه طنزی وانتقادی بینام بخاطریکه فعلاًمن نسبت مریضی درماهنامه طنزی وانتقادی بینام درآنتریوی کانادا درجمله ملی قلم حساب می شوم صرف نام سردبیربینام چیزی ازمن درماهنامه طنزی وانتقادی بینام دیده نمی شود. دوستان وهمکاران قلمی بینام کاروجدانی خودرا پیش می برندومن تازنده هستم به نام ماهنامه طنزی وانتقادی بینام افتخارمی کنم که درشمال امریکا کارهای خوب انجام داده دوستان وخوانده های فروان دارد.

دراین ماهنامه طنزی وانتقادی بینام دوستی که من هم اورانمی شناسم ومابه نام ،آدرس شهرت مکمله نویسنده گان کارنداریم مانند سرحدات افغانستان بی نام  بی در و دروازه و بی  پیره داراست . مانند فیس بوک حجرالسود که هرکس باقلم خودحق دارد که بینام مانند سنگ حجرالسود بوسه بزند.

سخن کوتاه طنزی که درماهنامه طنزی وانتقادی بینام نوشته شده بودبنام چرت وپرد(جان کیری) درآن طنز،طنزنوییس بینام نوشته بود جان کیری یک خرویک سگ داشت یک کاسه نان پیش روی خروسگ گذاشت گفت به اتفاق هم بخورید کار بچگی نکنید آرام مشغول خوردن شوید که پرنده ها از نفاق شمااستفاده نکند شما سرسفره نجنگید آنها بخورند مشغول شدند همین که پشت کیری دورخورد به خاطر قلدری های پوتین که درد سر به امریکا مظلوم! خلق کرده اوبطرف مسکو حرکت کرد وهم به خاطرسروصدای کودتای ترکیه سری هم به ترکیه زد  خر و سگ از این موقع سیاسی استفاده کردند.

خربه خاطرحقوق خود سربه کاسه پیش می کرد سگ او را اجازه خوردن نمی داد بلاخر خرمجبورشد کون دور داد با لگد محکم سگ را زد تا به اوهم موقع خوردن نان داده شود.

واینکه آخرکارچه می شود وجان کیری برگردد بازچه گلی برسراین خروسگ  می زند سیاست مغلق و پیچیده است ماهنامه بینام حق ابراز نظر وپیش گویی را ندارد وبه گفته دوستان ایرانی ماغلط کند بینام که پای ازگلیم خود بیشتر دراز کند.

از شما چیزی پنهان نیست روزصدایمیل می آمدکه ماهنامه طنزی وانتقادی بینام دردکانهای انتریودیده نمی شودشایدکسی آن ماهنامۀ که تراژآن به صدها شماره می رسدازطرف کسی جمع آوری شده باشد واین مصیبت هاسرنشرات تورنتوآمده هروقتیکه تلویزون هاراکسی اعلان نداده مسوولین تلویزونهاجراید،روزنامه ها ومجلات خصوصاً گلیم ماهنامه طنزی وانتقادی بینام جمع کردند.

من ازاین ایمیل هاتعجب کردم باخودگفتم من بدبخت مریض هستم آقای ربانی پروانه دیروز وبغلانی امروز از این بینامک ما نارحت است وحق هم دارد،نشده باشد که به تنبان کشان کاروان شعردستورداده باشدآنهاهم اشتباه وبچه گی کرده باشند بینامک را از دکان هاجمع کرده باشند حالا که درجان خودشان تنبان نمانده تنبان بینام کشیده باشنددل به دریا زده باشند وماهنامه بینام راازدگان هاجمع کرده باشند.

درحالیکه ماهنامه طنزی وانتقادی بینام باهیچ کس رقابت ندارد تنها شنیده می شودکه دوهفته نامه زرنگاربابینامک یتیم که کس وکوی ندارد رقابت سالم می کند مریم محبوب و بابه کوهی می دانند که بینامک بادوهفته نامه زرنگارهمسری کرده نمی توانداین کار زرنگارهم نیست.

 بچه هابعضی وقت دربینامک باداکترصاحب براهنی شوخی میکننداوناراحت نشده باشدبه چنین کاری دست زده باشدگفتم نه داکتربراهنی به شوخی های ظنزی عادت داردخسروشهانی خیلی بااوشوخی کرده این شعرزیبایی داکترصاحب براهنی رانقدکرده(الف ب  ت ث ج) تنهاازاخلاق قلم کارگرفته نوشته نکرده جیم یعنی جمال گوته پل پای داکترصاحب هم کسی درجمع کردن بینام دیده نمیتواندوزرنگارهم بینامک سیال خودنمی گیرد.

به جواب ایمیل دوستان نوشتم گورپدراش هرکی بینامک ازدکانها آنتریوجمع کرده ما آنقدرازاین سگ مردن ها وخرمردن ها زیاددیدم .

دوست داران بینام دوباره ایمیل کردن مانه شفته خط وخال توهستیم مادنبال همان طنزسگ وخرجانکری می گردیم که ازخواندن آن حال کنیم من به خاطرگل روی خواندگان ماهنامه طنزی وانتقادی بینام این نوشته طنزگونه رانوشتم وهم خلاصه طنزسگ وخرجانکری راهم درلابلای این نوشته طورخلاص به سایت های مورد علاقه خودارسال کردم تانشرکنند واستادم خالق داداستاد طنزبخواندوحال کند.

  

غلط کردندانسان کشتند

چه شد مردم

پروان کشتند     

زکابل تا

بدخشان کشتند

نه تنهاهرقوم دین و

مذهب    

گنه کارو بیگنهان کشتند

اگرگفتیدمذهب خراب است

فرمان دادن به خاطرعقیده

زن ومرد افشاریان کشتند

نه تنهامردم کابل و پغمان

کاپیساوبامیان کشتند

زلوگرتاکابل

آسیاب خون است     

برچی وده مرادخان کشتند

زهرات تابه غزنی و

وردک 

سراسراهل ترکستان کشتند

زباغیست و

فراه وهلمند    

فاریاب ومزارو

سمنگان کشتند

به هرجاهرچه بود

اززنده جانها

 همه زنده وزنده جان کشتند

 مجاهدوطالب ودولت چه کرد؟    

به نام آی اس آی مردمان کشتند

که خودکردندرازخویشتن فاش

  جنبش روشنایی و

مظلومان کشتند

اگراین دین ومذهب هست وآئین

خوب کردن

پیروان ادیان کشتند

به هستی دادند

وعده دوزخ وبهشت

به جرم دین انسان کشتند

نوت: هرکس ازجنایتکاران نام ، وظیفه ،آدرس ودرکجا زندگی می کند،نام جعلی ونام اصلی آنها ، ازکدام ولایت ، درکدام ولایت ،درزمان کدام زممدارمرتکب چه نوع جنایت شده با درنظرداشت وجدان بدون عقده وکینه بنویسندهمه انسانهایکه دردولت هاکارمی کنندخاین نیستندتنهاقاتلین وجنایتکاران حکومت بی وجدان وشرف باخته زمان سردارداوود، حزب دموکراتیک خلق ، مجاهدین ، طالب وخاینین حکومت کرزی وغنی راکه درقاچاق وتروردست دارندلطفاًبه این ایمیل بفرستیدلطفاًایمیل فریبنده نفرستیدکه من نوشته های شماراباایمیل ونام شما درملاقاتی که باپولیس دج دارم می دهم ازشرف ووطنپرستی کاربگیریدبدون کینه ودشمنی بنویسیداین وظیفه هرافغان شریف است مرااگردشنام می دهدبدهدخرمن سالها این باربرده ازتوهین وتهدیدمن هرس ندارم بانظرداشت وجدان بنویسیدبه تلویزونهاودوستان وجرایدومجلات هم به مسوولیت من بفرستید.

من کاه هستم ومردم ما کوه

اگرشرف داری راست بگو

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید