افغان موج   

تظاهرات افغانها در ونکوور کانادا

امان معاشر   

به دعوت ادارۀ تلویزون آریانا ونکوور  عدۀ ار افغانهای مقیم برتش کلمبیا یکجا با ایرانیان مخالف سیاست دولت اسلامی ایران  به خاطر توقف  پروسه اعدام گروهی زندانی در ایران به روز یکشنبه شانزدهم ماه می در مقابل ارت گلیریی واقع در مرکز شهر ونکوور کانادا  تظاهرات پر پا کردند.

 . عبدالرحیم پروانی یکتن از تظاهر کنندگان افغان در آغاز با سخنرانی کوتاه از سازمان های بین المللی ، سازمان حقوق بشر و دولت کانادا تقاضا نمود که در رابطه اعدام گروهی محبوسین افغان در زندانهای ایران   توسط مقامات ایران اقدام جدی نمایند.

سپس دو تن از خانهای ایرانی هر یک به نوبه خود ضمن سپاسگذاری از تلویزون آریاناونکوور دولت اسلامی ایران را ارتجاعی خوانده  همبستگی و همدردی خود را با فامیل های ایرانی که اعضای خانواده شانرا در طول بیش از سی سال حکومت اسلامی ایران از دست داده ابراز داشته  مبارزه داد خواهانۀ خلق ایران را به خاطر پایان بخشیدن مظالم رژیم اسلامی ایران آرزو نمودنده خاک افغانستان را در تصرف اشغالگران دانستند.

در جریان سخنرانی ها قطعنامه شرکت کنندگان تظاهرات علیه اعدام گرو هی افغانها توسط مقامات جمهوری اسلامی ایران به زبانهای فارسی و انگلیسی خوانده شد.

در برپا نمودن این تظاهرات در حدود یکصدو پنجاه نفر به اشتراک بیش از ده تن خبرنگار ایرانی و غیر ایرانی حضور داشتند.

به مقصد آگاهی بیشتر از هدف این تظاهرا ت میخواستم با آقای قیوم کریم حامی تلویزون آریانا همچو شخص مسئو ل مصاحبۀ داشته باشم ، با تاسف یکتن از اشتراک کنندگان( عبدالرب غیاث) که نزدیک آنها حضور داشتند مرا سبب  اخلال صحبت های خصوصی  آنها دانسته تقاضای مصاحبۀ مرا با آقای قیوم بی موقع دانسته بعد از یکسلسله پرس وپال ( تو چه کاره استی که با دستگاه استخباراتی اینجا آمدی؟کجاست سند و مدرک خبرنگاری ات که در اجتماع خوده خبرنگار معرفی کرده ای که عکس هر کس را میگیری و چاپ میکنی وغیره .....)

از اینکه جریان توهین آقای غیاث در آن موقع  خریدار داشت ، من آن تهدیدها را به ادامه تو هین وتحقیر خبرنگاران که معمولا میشوند قبول کردم .

آقای عبدالرب غیاث با  احساس همدردی  نسبت به  برادران بی دقاع که لحظه های مرگ را به پای چوب دار دقیقه شماری می نمایند،در جواب سوال گفت:(هدف این تظاهرات  صدای قوی و رسا  بر پیکر قصابان، جباران، قاتلان جهان به خصوص ایران است تا  نفرت وبدبینی  خویش را به گوش آنها برسانیم.)

داوود فقیری یکی هموطنان ما گفت(هر دولت از خود قانون دارد.کسی مرتکب جرم شود جزا باید بیبیند  دولت ایران یک دولت اسلامی است قانون خود را تطبیق میکند .)

محمد عسی یک هموطن ما گفت (به صد ها هزارافغان ما در قبر های ایران با قانون اسلامی دفن است کسی که در ناموس کس تجاوز کند دزدی کند و سبب مرگ و ویرانی مردم شود باید جزا بیبیند)

یک هموطن ما که خود را معرفی نکرد گفت:(اینها شکر آرام است شکم شان سیر است . آه بجان او هموطنان ماکه فعلآ در ایران زندگی بخور ونمیر دارند. به خاطر این عمل ها از خاک ایران کشیده میشه سرسان ولالوان ودربدر میشه ده افغانستان نه پرسان است و نه باس خاص و نه حکومت که پروایته داشته باشه )

خانم دیگری افغانی که علاقه صحبت داشت گفت;  مه ده ایران بودم آنها ظالم است ظلم به مسلمان میکند ما در آنجا خانه خریده نمی توانستیم بچه های ما مکتب رفته نمی توانست ما عمل ایران که برادران ماره اعدام می کنه تقبع میکنیم)

خانم ایرانی که به دست پلاکت را حمل میکرد که در آن شعار ضد دولت اسلامی ایران نوشته شده و بر سر کلمۀ اسلام خط باطل کشیده بود بر نظام اسلامی ایران  قطاع الطریق فاصد و جلاد خطاب نموده آنها را بنیادگران فاصد اسلامی و حامیان جنگ ترور  و بد بختی در طول سی سال دانسته  آزادی ملت ایران را از زیر دار جلادان حکومت اسلامی ایران تقاضا نموده همبستگی خود را با برادران محکوم و مظلوم افغانی ابراز داشت.