افغان موج   

ما را چه بخت بد به جهان داده ای خدا
هر جای آفت... ایست تو آن داده ای خدا

در سرنوشت ما که مسلمان عالم ایم
دایم تو فصل زردِ خزان داده ای خدا

هر جای کافریست بُود شاد... روز و شب
ما را غمی که هست به جان داده ای خدا

دستِ دراز داریم... و هر جا گدا شدیم
هر چه مصیبت است همان داده ای خدا

از ترس شیخ شکوه نمودن مجاز نیست
شیطان را به مکر توان داده ای خدا

ما را اگر تو بنده خود ساختی چرا ؟؟؟
در دوزخ و بهشت مکان داده ای خدا

***

من زنده ام که فکر نمایم بهشت چیست!
دوزخ هر آنچه بوده تو آن داده ای خدا

نعمت الله ترکانی
22 اپریل 2016

Nematollah Torkany's photo.