افغان موج   

''پیمانه را بدست هـــــــــــــــــوس باز داده اند

در جلسه ی که 'کرزی' از آن یافت لطف 'بن'

طــــــــــــــــرف وطن هدایت پرواز داده اند

طــــــــــــــــــالب رها ز بند شود بعد انفجار

تیغ جــــــــــــــــــفا به گردن سرباز داده اند

انــــــــــــــــواع ناز و نعمت و کرسی اقتدار

بر دودمــــــــــــان سفله و سگ باز داده اند

یک مشت دزد و رهزن و ره گیر سال ها

دو بادیگـــــــــارد و رتبه ی اعزاز داده اند

ما را زبون پنــــــــــــجه ی جهل آفریده اند

لطف سخــــــــــــن به حافظ شیراز داده اند

فرخاری نان به کاسه ی داراست پر ز شهد

رنج و عنا به مـــــــــــــردم درواز داده اند

عبدالکبیر فرخاری

ونکوور٬ کانادا

۱۶مارچ ۲۰۱۶