افغان موج   

پوهندوی شیما غفوری

مادر را احترام کنیم، زیرا او یک زن است!

پیام مادر

دخـــترم زخــم دلــم جــــانـکاه اســت                     گهی تــیـمار دل مـــــحــــــزون  بــــا ش

مــــــبر از یـــاد تــو عـــشق وطـــنـت                    ونـــدریـن  ره  ز کــسان افــزون بــا ش

خـــــواهــرانـت هــــمه آواره شـدنـــد                    جـگــر چــاک و دل پـــر خــون  بـــا ش

شــــهـپــــر عــلــم به میــهــن بــگشا                    حــاذق و خــوش ســیرِ بـی چـون بـاش

چـــشم مـن  منتظر نهضت تــــوست                       ثابـت و پــــر قوت و میـمـون بـــاش

از مجموعۀ "آه نارسا" کابل،۱۳۶۷ خ.