افغان موج   

بوسه

از من مباش قهر، دیگر وقت جنگ نیســت

گر بوسه میل داری و قلب تو سنگ نیســت

زیبایی  تو خــــواب  بهــشتی مــــرا ربــود

روی زمین مثل تو یک شوخ وشنگ نیست

آنگاه غزل که از لب تو،  شهـــد میکشــــــد

بهر مکیدن اش هوسم را درنگ نیســـــــت

آدم خبـــر نــــبود، و خدا آفـــــــرید حــــــوا

خلقت چـــــــــرا بخاطر  آدم قشنگ نیست ؟

ما را خــدای داده به دنـــــــیا ز یک پـــــدر

بهر میراث عشق گپ زور وجنگ نیســت

گردن نهــم به تیغ اگـــر میکشی،  رواست

تسلیم شهـــــریار شدن، جای ننگ نیســـت

نعمت الله ترکانی