افغان موج   

در آســمـان دلـم مهــر آشــیـان دارد

امید شـوق وصال کسـی مکان دارد

محبت از دل عشاق کی شود بیرون

انرژی ای که دل پیر را جوان دارد

ز ساز زهره و آهنگ مشـتری گویم

بـه خلوتی که مراد دل ارمغـان دارد

سلام من به شمالی که درسحرگاهان

هــوای تـازه دم بــوی دلـسـتـان دارد

ز خون گرم شقایق نویس قصۀ عشق

که صد بهـار نهان در دل خزان دارد

سکوت از دل تنگ صدف به شیدایی

همیـشه قـصـۀ لعـل گهـرفـشـان دارد

سـواد خـیمۀ مجنون و قصر لیلی را

خرد چگونه زچشم جنون نهان دارد

کتاب فـلـسـفه و عـقـل را کنم تفسـیر

که عشـق حالت دیوانگی درآن دارد

نهـان ز دیـده نگـردد ارزش تـاریـخ

حدیث تجربـه از گردش زمان دارد

زعقل وتجربه وعشق خانه میسازم

که ازخیال وجنون نیز سایبان دارد

رسول پویان

19/11/2014