افغان موج   

اندیشه آفتابی

یک دل آسمان شو

امید موج سرکش

دریای بیکران شو

یک شهر

قصه گوید از فصل رسیدن ها

سجده ز رکوع جوید

پایان مصیبت ها

دستم بگیر در دست

آغاز شو با من

صلح سفید در بر

پرواز شو با من

 

زرغونه عبیدی 10.07.2014