افغان موج   


تنګ یوله جګړو،خدایه دسولی اخترراولی
دی توری تیاری ته ،خدایه څریکه دلمرراولی

داسی اخترراولی،چی ټول سره پخلاکړي مونږ
بیرته کورکھول ته،له کورورک مرورراولی

سوله سوله وایي،خوتدبیریي دجنګونودی
ورک دجنګ سرونه کړی،دسولی کوم سرراولی

یونجیب دی واخیست،بل دسولی سړئ نه راغئ
مونږته دنجیب په څیر،دسولی رھبرراولی

الحاج الھام الدین قیام