افغان موج   

باز کرکس ها به پرواز آمدند در آسمان
بر سر نعش ضعیف این وطن دارند فغان
بوی ګند طعمه دزدی و غارت در مشام
خورده اند از جان مردم سالها این ناکسان

ملت بیچاره ، رنجور معاش روز و شب
تیره فکران در پی سود و مقام اند همعنان
چشم بینایی بیاور ملت در خواب وهم
تا که دریابی فساد و فتنهء غارتګران
بر ستیز بر غاصبان دین فریب و فتنه ګر
مانع صلح و رفا اند، این ها درهر زمان
باز ګیر بر دست خود را‌ی و توان خویشتن
قدرت ملت بود آزاده ګی را ارمغان
راه پیشرفت و رفا در همت بیدار توست
معرفت باشد بری مفهوم هستی در جهان

عبدالفتاح سکندری

ارسالی :ف. بری