افغان موج   


چاوې دلته،اوس موسم دنوبهاردی
ماوې،داخوبيادتيرمني تکراردی
ماوې دلته،نه کوچيان شته،نه رمې شته
نه شپونکئ شته،نه شپيلۍشته،نه نغمې شته
لاخو خړې بوړبوکۍ دي،چې تاويږي
نه نسيم دسباوون شته،نه وږمې شته

نه په باغ کې تورببرئ شته،نه سورګل شته

نه بوراشته،نه طوطي شته،نه بلبل شته
لاخوټولې دښتی،خړې پړې ښکاري
نه غاټول شته،نه پوروتي٠نه سنبل شته
ماوې،زه قيام ،حيران يم دې بهارته
دسپرلي په وخت،دتيرمني تکرارته

الحاج الهام الدين قيام
والدورف/جرمنی
19.03.2013