افغان موج   

گفت و گو با سیده طلوع
شیرین نظیری

بانوسیده طلوع درود برشما!
سپاسگزارم که به پرسش ما درزمینه این گفت وگو پاسخ مثبت داده ووقت گذاشتید تا سخنان چند پیرامون شخص شما ،فعالیت های انجمن همبستگی وخشونت دربرابر زنان افغانستان که هرروزبه نوع ازانحأ رو به گسترش است، گفت وگویی داشته باشیم.  

 

بانوشیرین نظیری نخست ازهمه میخواهم از فعالیت های شما درعرصه کار بازنان افغانستانکه در دیارغربت و دورازمیهن،ایفا مینمایید.قلبا اظهارسپاس وخورسندی نمودهوخواهان موفقیت های هرچه بیشترتانمیباشم .
خدمت شما وخواننده گان ارجمند،سلام ها و تمنیات نیک خویش را تقدیم داشتهو ازلطف و توجه تان که گویا مرا در زمره زنان سرشناس افغانستان محسوب نموده اید .اظهارقدردانی می نمایم.

اسم من سیده و طلوع تخلص میکنم  در یک فامیل روشنفکر درکابل در کوچه بنام ریکاخانه چشم  به جهانگشوده ام .ازتحصیلات متوسطه مسلکی طبی درعرصه خدمات صحی رشته قابلگیفارغ التحصیل شدم ومدت۱۴سال درینرشته مهم وحیاتی مصدرخدمت به هم میهنان عزیزم درشهرهای کابل ،پلخمری وحیرتان گردیدم.افزونبرآن مدتی را هم درمتوسطه مسلکی طبی به صفتآموزگارایفای وظیفه نموده ام. 

باید گفت: ازآواننوجوانی به اشتراک و سهم گیری در فعالیت های اجتماعی و سیاسی علاقهفراوان  داشتمو درین زمینه فعالیت هایی را نیزانجام داده ام. موازی با پیشبردوظایف مسلکی،فعالیت های اجتماعی درعرصه حقوق و آزادی های زنان ،مبارزه با بیسوادی درمیان زنانو تشویق و جذب زنان درامورتولیدی وصنعتی فعالیت های قابل توجه را انجام داده ام که یاد آن همیشه بحیث ثروت معنویدرذهنم ماندگاراست.

درشوراهای رهبریزناندرولایات، شهرها و نواحی( جاهای که مکلفیت شغلیرا انجام داده ام) در پست های متفاوت کارنموده ودربرخی ازشورا های زنان نقش رهبری کننده را نیزبدوش داشتم.

دارای چهار فرزند میباشیم وباخانوادهخویش در شهر اندهوفن کشورهالند زیست دارم.

پرسش:  ازهشتم مارچ سال پارتاکنون آمارخشونت ها، به شکل بیسابقه ترین و فجیع ترین نوع آن ؛ روبه افزایش بوده متاسفانه هرهفته قربانی تازه یی میگیرد. شما منحیث یکتن اززنان فعال چه پیشنهاد می نمایید که ازهشتم مارچ سال آینده تحت چه شعاری تجلیل بعمل آید؟

باید عرض نمایم که ازهشتم مارچ سال گذشته تحت عناوین مختلف از جمله مبارزه برعلیه خشونت ،بوسیلهسازمان های فعال حقوق زنان ، نهاد های مدنی، انجمنهای زنان و سایرارگانهای مسول وآزاد در افغانستان و خارج ازکشوردرمیانجمعیت هایزنان تجلیل بعمل آمد، که طبعاًباواکنش های مثبت مواجه گردید ومسولین وزمامداران حاکم را کم وبیش متوجه ساخت وتا حدی به نتایج قابل لمس هم منتج شد.اما آنچه که توقع میرفت.برعکس دربسیاری محلات ومناطق افغانستان با اشکال فجیع تر آن خشونت در برابر زنان افزایش یافت. این موضوع قابل اندیشه وژرف نگریاست که فعالین حقوق زنان ، نهادها ، انجوهای حقوق زنان، وزارت امور زنان افغانستان ، فعالان زنان در داخل و خارج از دولت ،کمسیون زنان درپارلمانوسازمانهای مدافع آن ؛ باید بسیج ومتشکل شده و درین پروسه سهم مشترک بگیرند.تا خشونت علیه زنان کمتر وکم رنگ ترشدهو مبارزه با آن بحیث یکپروسه منطقی و طبیعی و دوامدار به پیش حرکت نماید.
پیشنهاد مینمایم که روز جهانی زنان امسال تحت شعار:"مبارزه برعلیه خشونت وفقرزدایی" برگزارگردد.

پرسش:  امروزعوامل این پدیده شوم ،ننگین ومرگ آور" خشونت علیه زنان " را هرفرد بیسواد وکم سواد کشور بخوبی درک نموده اند. زیرا همه روزه زجه ها وفریاد های زنان آسیب دیده؛ بوسیله رسانه ها بدست نشرسپرده می شود.پس چرا حاکمان امورونهاد های حقوقی زنان ؛ این همه داد وبیداد ها را نادیده ونا شنیده می گیرند؟

این که زمام داران امور افغانستان و نهاد های حقوقی داد و بیداد ها  بارتباط خشونت علیه زنان را نمیشنوند دلایل معینی باخود دارد. یکی از این عوامل موجودیت یک ترکیب غیر متجانس ارگان های دولتی از لحاظ فکری و طرز تفکر، و موضع گیری های مختلف و متضاد میباشد، در قانون اساسی و سایر قوانین درعرصه های حقوقی و مدنی، درقوانین سازمان های حقوق بشرقواعد واحکام دموکراتیک ومطابق به اصول عدالت اجتماعی تسجیل و صراحت دارد، اما هستند مجریان و آنانیکه امر و نهی مینمایند ومکلفیت تحقق احکام واوامر را دارا میباشند، درماهیت ضد و مخالف آن میباشند ، آنا نیکه خود به قانون واحکام آن معتقد و پابند نباشند پس اجرای قانون را از آنها نمیتوان توقع داشت. مسولین وحکام ارگانهای دولتی و حکومتی که به زنان حقوق قانونی قایل نباشند پس چگونه میتوان متوقع بود که اینها مرتکبین خشونت علیه زنان را مورد بازپرس قانونی قرار دهند ، چه رسد به اینکه از آنها توقع مبارزه علیه خشونت و تامین قوانین عدلی را نمایند. درینجا در اداره مسولیت وجدانی و اخلاقی در درجه اول متوجه روشنکران و عناصر طرفدار دموکراسی و مدنیت جدید میباشد که از امکانات خویش استفاده موثر نموده برضد اعمال نا جایز مبارزه جدی نمایند.

برای اجرای قوانین دموکراتیک ، قوانین حقوق بشر، حقوق زنان و قوانین مبارزه علیه خشونتبرزنان به یک تیم دولتی سالم، با تقوی و خدمتگذار ضروراست که با تمام انرژی و توان بخاطر ترقی و تعالی افغانستان، برای دموکراسی و عدالت مجاهدت نماید، تدابیر مقدماتی را اتخاذ نماید که خلاف رفتاری ، بی عدالتی، بی قانونی را مانع و محدود نماید، و درصورتیکه اعمال خلاف قانون و خلاف حقوق تثبیت شده اتباع کشور سرزد مسببین را مورد بازپرس و مجازات قانونی قرار دهند،قانونیت در جامعه حاکم شود و جامعه سیر اصولی پیشرفت و تکامل خویش را طی نماید، در آنصورت خشونت علیه زنان و سایر خشونت ها بطرف حد اقل خویش خواهد رسید.

کار تربیوی، اقناعی و آموزشی در میان اتباع کشور اعم از مردان و زنان بخاطر جلوگیری از خشونت چه در مقابل زنان و چه در جامعه با ید در صدر وظایف حکومات و سازمانها قرار داده شود.
پرسش:  آیا به نگرشما؛ آماده ساختن اذهان مردم، درترویج محو خشونت علیه زنان تنها وظیفه دولت، نهادهای زنان وجامع مدنی است؟

دولت یک اداره رهبری کننده و سمتدهنده جامعه و مرجع قانونگذار و اجرا کننده قوانین تثبیت شده میباشد. نقش و رول عمده را در بمیان آوردن و توسعه وتکامل طرز تفکر و ترویج افکار وآماده ساختن افکار بخاطر تحقق اهداف و اندیشه ها راد ارا میباشد. طبعآ در محو خشونت علیه زنان و سایر خشونت ها رول و مسولیت در جه اول را دولت دارا میباشد تا همه نیرو ها و سازمان هارا بسیج و سمتدهی ، رهبری و کنترول نماید تا در مبارزه مشترک علیه پدیده های منفی، مخرب و خلاف منافع جامعه و بشریت سهم فعال و مسولانه گیرند. این یک حقیقت مسلم است که دول و قدرت های حاکم بدون همکاری مردم و شرکت فعال همه نهاد ها که در جامعه فعالیت میکنند و خودرا وظیفتآ و یا اخلاقآ مسول میدانند موفق به رهبری کشور شده نمیتوانند.

مکررآ یادرهانی مینمایم که در پروسه مبارزه بخاطر محو خشونت علیه زنان نه تنها دولت و ارگانهای مدافع حقوق زنان رول و مسولیت دارند بلکه سایر سازمانها ادارات و ارگانهای که به حیات وممات جامعه سر وکار دارند نیز مکلفیت دا رند تا در پروسه ترویج اذهان بارتباط محو خشونت علیه زنان سهم فعال گیرند،

نا گفته نباید ګذاشت که این پروسه( پروسه محو خشونت علیه زنان) پروسه طولانی بوده و ایجاب تحمل و حوصله بیشتر را مینماید. آنچه را ما در جامعه بیشرفته مدنی می بینیم و آن امتیازات و شرایطی و حقوق که برای زنان وجود دارد، در کشور های عقب مانده از جمله در کشور ماکه یک کشور عنعنوی و محکم با سنت های مذهبی است ، زمان نسبتآ طولانی را در برخواهد گرفت تا برین پدیده منفی غلبه کامل حاصل شود. اما باید سعی و مجاهد ت بیشتر،  و با تدابیر موثرتر صورت پذیرد که در همین شرایط زندگی به زنان حقوقی  را که قوانین داده است، رعایت، اجراو عملی گردد،و آنانیکه مانع و حایل میگردند و یا آنانیکه مرتکب خشونت میشوند، مورد بازخواست قانونی و مجارات قرار گیرند.

در محلات و روستاها جاییکه سنت ها ی عنعنوی سرسخت و حاکم است، بایست در مسله حقوق زنان به هوشیاری و محتاطانه برخورد صورت گیرد، باید شیوه های اقناعی و دلایل قانونی و اسلامی در میان خانواده ها ارایه شود. هکذا نباید یکدم سطح مطالبات و خواست ها به حدی بلند طرح شود که امکان تحقق آن در زمان کوتاه میسر نباشد و بدا که باعث خشونت بیشتر واز هم پاشیدگی خانواده ها گردد و زیان بزرگبرایکودکانو جمع اعضای خانواده ببار آید

خشونت علیه زنان بدوا باید در سطح قوانین ممنوع شوند. اگر در سطح قوانین و دولت ها وظیفه ای برای محو خشونت علیه زنان تعیین نشود هرچقدر هم که کار فرهنگی انجام نشود باز دستگاه و ماشین تولید خشونت کار کرده و مدام خشونت را بازتولید میکند. بنابراین نخستین وظیفه محو خشونت وظیفه دولت و ایجاد موازین دقیق حقوقی و قانونی است.

بانوسیده عزیز؛ اگرلطف نموده منحیث مسول انجمن همبستگی درباره نحوه فعالیت ها وچگونگی عملکرد های تان روشنی بی اندازید ودستاورد های عمده سال گذشتۀ تان را ؛ برشمارید؟ ممنون می شوم.

بلی!بانوشیرین نظیری،به همکاری عده از زنان  باشهامت،دلسوز وبااحساس افغان که درنگهداشتکلتور وعنعنات پسندیده افغانان توجه داشتند وخود را مسول ومکلف در این امر حساب میکردند انجمن را بنام همبسته گی زنان تاسیس نمودیم ؛ نظر بهلزوم دیدبانوانمسولیت این انجمن را بدوش من واگذار نمودند، انجمن همبستگی  قسمیکه از نام آن پیداست  همبسته به تمامآ افغانها بدون درنظرداشت ملیت ،نژاد ،زبان،   قوم، محل ومنطقه، مذهب میباشد. 

فعالیت های را که انجمن همبستگی انجام داده ویا هم دردست اجرا قراردارد:

  ۱:- دایرنمودن کورس ها بخاطر بلند بردن سطح آگاهی وکیفیت زندگی بانوانی که تحت فشار های روحی وروانی وسترس قرار دارند.

۲:- جلسات آموزشی با نهادهای هالندی  در مورد رفع بحران خانواده گی  در ارتباد به کشمکش ها در برابر اختلا ط فرهنگی واجتماعی  چناچه در سالها ۲۰۱۱ صرف برای بانوانودرسال ۲۰۱۲ برای والدین" زنان ومردان " آموزشداده شد.

۳ :- برای اولین بار در سطح کشور هالند  سازمان مراقبت جوانان ونو جوانان هالند بخاطر تربیت کودکانافغان بین دوکلتور به همکاری مستقیم انجمن همبستگی  کتاب را تهیه نمود ؛ که به ارتباط این کتاب شش مراتبه برای یک گروپ از والدین از جانب سازمان مذکور به کمک انجمن همبسته گی کورس آموزشی تدویرگردید بعد ازختم کورس گواهی نامه به والدین توزیع شد که در بین خانواده های افغانان مورد استقبال قرارگرفت ،

۴ :- پروگرامهای  درمورد صحت وسلامتی اشخاص مسن  درارتباط تغذی سالم ، مرض شکر (دیابت )  فشار خون بلند ، ارتروز  (نرمی استخوانها )  دوره نقاهت ( مونوپوز  ) وبعضی ازورزشهایایکه ضرورت کهنسالان میباشد. درسال های ۲۰۱۱-۲۰۱۳ معلومات مفید وموثر بوسیلهدوکتور نثار احمد صدیقی پروفیسور جراحی عمومی وارتوپیدی ارایه گردیده است.

۵ :- در مورد اینکه چطور زنان متکی به خود شوند  سیمنار چند مرتبه ای داشتیم که در این سیمینار برای هشت تن ازدوشیزه گان وزنان که ازخود تبارز وشایسته گی  نشان دادند تصدیق نامه اهدا شد.

۶:- پروگرامهای معرفی افغانستان از لحاظ کلتوری وفرهنگی ومعرفتی به مکاتب متوسط هالندصورت گرفته است.

۷:- از روزهای ملی وبین المللی تجلیلبعمل آمده است.

پرسش:  اهداف انجمن همبستگی چیست؟ آیا دارای اساسنامه ویا برنامه عمل مشخص هستید واجراات تان به اساس یک پلان منظم درازمدت تحقق میپذیرد ویا اینکه بشکل پراگنده هرزمانیکه ضرورت محسوس شد. فوراً اقدام به ترتیب پلان های؛ کوتاه مدت می نماید؟

بلی! بانوشرین نظیری  انجمن همبسته گی دارای اسسنامه وبرنامه مشخص میباشد وبه طور رسمی در دولت هالند ازماه مارچ سال ۲۰۱۰  ثبت وراجستر است . یک انجمن غیر وابسته وغیرسیاسی میباشد .

 اهداف آن تشکل وتجمع زنان افغان مسکون در ایندوفن واطراف آن به منظور هماهنگی بیشتر در زندگی با همی کشور هالند از لحاظ زنده گی محلی ،مناسبا ت وروابط متقابل کاری ومنطقوی ،تبادل تجارب از لحاظتربیت ومراقبت کودکان، رعایت محیط زیست، تشویق به آموزش لسان وکاریابی و...پدیده هاییکه در محیط نو در مقابل افغانها تبارز میکند . چون شرایط افغانستان از لحاظ روش وشیوه های زندگی ، وضع اجتماعی، اقتصادی آن در تفاوت های معین وعمیق با شرایط کشور میزبان قرار دارد رعایت وآموزش این فکتور ها ایجاب مینمایید ،که همکاریها متقابل وتبادل تجارب درزمینه صورت پذیرد .درقسمت پلان باید خاطر نشان ساخت انجمن یک پلان کار منظم سالانه دارد که به طور مشخص ومنظم پیش میرود.همچنین هرزمان که ضرورت محسوس شد، اقدام به پلان کوتاه مدت نیزمینماییم.

پرسش: مهمترین اهداف و فعالیت های سال جدید " سالجاری "  تان چه خواهد بود؟

مهمترین  اهداف سال ۲۰۱۳  انجمن تجلیل از روز جهانی زن« تحت عنوان زنان وبحران اقتصادی وتاثیرات ناگوارآن بالایکودکان»

شاید سوال به میان آید که چرا بحران اقتصادی را معیار گذاشته ایم؟  زیراکه بد ترین بحران اقتصادی درهالند درسال جاری میباشد.بحران اقتصادی موجود ،اصل رفاهیت همگانی مردم هالند  به خصوص مهاجرین را عمیقآ صد مه زده وتوده های مردم بارسنگین این بحران را بدوش میکشند .

رشد فزایینده بیکاری ، کاهش قابل ملا حظه تامینات وخدمات  اجتماعی، اتخاذ سیاست ارایه خد مات صحی بربنیاد مارکتینگ؛ بیشترازهروقت دیگراطمینان مردم را به زندگی آینده شان شدیدآ خدشه دار ساخته است .که خود خشونت را در بین مردم ،خانواده ها  بخصوص خانواده های مهاجرین ببارمی اورد.  احزاب راست خواسته و میخواهند با صرفه جویی در بخش صحت عامه ،تعلیم وتربیه وکاهش تا مینات  اجتماعی برای فقرا ، بحران موجود را مهارنموده ومینماییند بنآ زنان وکودکانبویژهمهاجرین قربانی درجه اول این تصامیم میباشند.

انجمن همبستهگی از احزاب سیاسی بنام حزب کارگر ، حزب سبزها ، حزب سوسیالیست ، حزب آزادی بخاطردیموکراسی  وحزب دیموکرات مسیح  دعوت نموده  است .تادر پروگرامروز زنشرکت نموده به پرسش هایاشتراک کننده ها پاسخ ارایه نمایید آنها دعوت را پذیرفته اند.  جروبحث ها «  گفت وشنود  » خواهد بود.بتاریخ ۹ مارچ از ساعت ۲ الی ۱۲شب پروگرام ادامه خواهد داشت.
درپلان کار ۲۰۱۳ برای نوجوانان وجوانان درسهای زبان مادری یعنی «دری وپشتو » را داریم که امیدوارم  به کمک والین بتوانیم این پلان را تطبیق وعملی نمایم.
 سیمنار چهارمرتبه ای درمورد محوخشونت علیه زنان را در بین خانواده  ها را داریم  که اکثرآ  خشونت ازبین خانواده بروز مینمایید  . آگاهی داده میشود که چگونهمیتوانیم ریشه خشونت را که سبب تباهی وفروپاشی خانواده ها میشود دریابیم وعلیه آن مبارزه نمایم.

تجلیل از روزهای ملی و بین المللی وتاریخی وکلتوری مانندهشتم مارچ روزآزادی زنان،روز مادر، نوروزباستانی ، روزکودک،عید ، روز استراد واستقلال کشور و...به اشتراک سایر ملیت ها مقیم هالند ازجمله پلان وفعالیت های سال ۲۰۱۳ نیز میباشد.

پرسش:  آیا زنان افغانستانی مقیم هالند دربرنامه های انجمن همبستگی سهم فعال می گیرند؟

بلی نه تنها اعضای انجمن همبستگی زنان بلکه سایر زنان که عضویت انجمن همبستگی را ندارند نیز در اجرای فعالیت ها و پلان های انجمن سهم میگیرند، یعنی که انجمن همبستگی ازهمکاری و کمک زنان افغان نه تنها شهر اندهوفن بلکه ازسایرشهرهای هالند برخوردارمی باشد.بیجا نخواهد بود که یکبار دیگرازهمکاری های آنها درین جا سپاسگذاری نمایم.


پرسش:  آیا انجمن شما با دیگرانجمن ها ونهاد های زنان افغانستان درسطح اتحادیه اروپا و افغانستان رابطه نزدیک دارد؟ این پیوست ها و پیوند ها درچه سطحی بوده می تواند.

در برنامه انجمن همکاری و کارهای مشترک با سایر انجمن های افغانی وغیر افغانی بحیث یکی از و ظایف انجمن صراحت دارد. انجمن همبستگی عضویت اتحادیه انجمن های مهاجرین افغان در هالند را دارا بوده همیشه در اجرای پلان ها و پروگرام های آنها سهم فعال خویش را اخذ نموده، همچنان فعالیت های مشترک را نیزسازماندهی می نمایم.که نتایجی خوبی را به همراه داشته است.

انجمن همبستگی از جمله فعالترین عضو اتحادیه انجمن های افغان های مقیم هالند بوده که از سال ۲۰۱۰ عضویت این اتحادیه را دارا میباشد. انجمن ما طی این مدت دوجایزه را از اتحادیه متذکره بنام های « نخستین برنامه شام آشنایی با آفریده های برون مرزی و رسانه های درون مرزی اتحادیه انجمن های افغانی» و «دهمین سالگرد اتحادیه» بدست آورده است.                                                همچنین از اتحادیه صلح و همبستگی اروپا که یک نهاد افغانی درهالند بوده و فعالیت های عمرانی را برای نیازمندان در داخل افغانستان انجام میدهد، یک جایزه بمناسبت کنفرانس صلح(۱۱ سپتمبر ۲۰۱۱) مستحق شناخته شدیم . افزود برآن با همایش اروپایی زنان ، شورای سراسری زنان افغان درهالند رابطه نزدیک کاری و کارمشترک با داشته ومعاونیت شورای سراسری زنان را نیزعهده دارمیباشم.
باسازمان های زنان داخل کشور تماس های معرفتی تامین شده ولی هنوز همکاری و یا کارهای مشترک صورت نگرفته ، البته توافقات کلی بین جانبین صورت گرفته که امید واریم در وقت معین بتوانیم به همکاری یکدیګر فعالیت های مشترک و مثمر را برای زنان انجام دهیم.

پرسش: سالی که گذشت ما شاهد زشت ترین نوع خشونت ها دربرابرزنان درافغانستان بودیم.خشونت های که مردم افغانستان آنرا ؛هیچ گاهی دردرازنای تاریخ خود تجربه ننموده بودند.
مانند: " بریدن گردن زنان ، کوبیدن میخ درفرق زنان ، سوزانیدن زنان ، حلق آویززنان ،بریدن دست ،پا گوش وزبان ، غرق نمودن زنان درچاه های آب ودریا ها و...." اگر لطف نموده بگوئید که انجمن شما چه واکنش های دربرابراین اعمال وحشیانه قرن ازخود تبارز دادند؟

واقعآ محترمه شرین نظیری سال گذشته از جمله فجیع ترین سا لها  برای زنان بیچاره ودرد کشیده افغانستان بود که غم ، درد، رنج وتکلیف آنها را با پوست، رگ واستخوانم احساس میکنم  آرام ننشسته  در پروگرامهای هالندی وافغانی به شکل سمعی وبصری  واقعات را به سمع مردم رسانید ه واعمال زشت وبد وخشونت را در برابر زنان بلاکشیده سرزمینم افشا میسازیم  ،  بخاطرمحو خشونت علیه زنان  در سازمان دهی با همایش اروپایی زنان درمظاهرات سهیم بوده شعارهای را ترتیب وبه گوش جهاینان رسانیدیم درجهت جلوگیری و محدود ساختن خشونت علیه زنان باید هر افغانستانی مسولیت خود را ادا نمایید .هرفرد روشنفکرمبارزه علیه خشونت را در برابرزنان یکی از بخش های اساسی فعالیت های روزمره خویش قرار دهد.

تجارب مثبت وثمربخش کارتان..

پیوستن اجتماعی و خوب ما با خانواده های مهاجر افغان ، شرکت نمودن در مراسم غم وشادی مردم ، کمک به موقع برای نیازمندان ،کمک اجرای به موقع فعالیت های  انجمن وحوصله وبرده باری درهنگام تبارز پروابلم ها ومشکلات، باعث شده که انجمن همبستگی در بین مردم محبوب باشد تصورمی نمایم که تا حدودی یک تجربه مثبت وآموزنده باشد.

با تقدیم حرمت

پایان