افغان موج   

عیدی

عـیدقـربـان آمــدوبـگــذارقــربانـت شـوم

یااجـازت ده دمـی بـاکلـچـه مهمانت شوم

یابیادرکلـبه ام تـاجــان ودل قـربـان کـنـم

یابیـایم درحضورت محو چشمانت شــوم

چون مهاجرازچه روزعیدزاروخسته یی

ای فـدای قـطره های چـشم گریانت شوم

هرطرف آیینه هادرخواب حیرت رفته اند

همنیشنم شـو که چون آیینه حیرانت شوم

گـرنـباشم لایـق پابوسی یی ذوق حضور

درحـریم آستـان بـگـــذار دربـانـت شـوم

بخت مارانیست همچون سرمه اقبال سپید

تاکه زیب چشم نازو دست مژگانت شوم

گــربه رسـم عـیـد آغـوش محبت وا کنی

من"شـفـیـقـت"تا ابد ممنون احسانت شوم

  شفیق رفیقی

شبانگاه سوم ماه عقرب 24 ماه اکتوبر2012