افغان موج   

بمناسبت عید اضحی


مسلمین دارند دو عید با شکـوه و بس بزرگ

                                عید فطر پر ز فیض  و عید  اضحی  سترگ

گر  سخن  آید  ز  تجلیل  دو عید  اندر زبان

                                این  دو عـید مجهود  انسان هدفمند در جهان

عید  فطر خرسندی  اهـل  صیام  و عـابـدان

                               عید   اضحی   آورد   شادی   برای  مؤمنان

شاکران  در ماه حج  بیشتر عبادت می  کنند

                               حاجیان  اندر سفر حج  را  رعایت  می  کنند

با   تعمق  گر  بـیاندیشی  بفضل  عـید  مـان

                              عید اضحی رابسا فیض است ورحمت هادرآن

حج  که  باشد  رکن  از  ارکان  اسلام حنیف

                              دور از شرک  و ریا و از همه  بدعت  نظیف

حج  بیت  الله  مایان , آن طواف  کعبه  است

                              با کمال صدق  سعی  اندر صفا  و مروه  است

کعبهء حق را طواف از این دل وجان میکنیم

                               در صفا  و مروه  اش  سعی  فراوان می کنیم

بودن  این  مؤمنان  این  چند  روزی در منی

                              حکم   آن   پیغمبر  بر  حق   بما   باشد   بجا

خیمه های دشت منی پر ز حجاج است و نور

                               حاجیان  در  طاعت  آن  خالق   یکتا  صبور

در  عرفات   معظم   پرسش   این    مسلمین

                               مغفرت  باشد  ز  ذاتش  رحمتی  بر  عالمین

این  همه  حجاج  بیت  الله  بگویند  یک   ندا

                               جان   ما   حاضر   بود   لبیک  ای   الله  ما

حج عرفات است عزیزان گفته  پیغمبر  است

                               در  عرفات  مکرم  طاعت  ما  پُر  بر  است

سعی و کوشش ها و صبر مؤمنان طاعت بود

                               حج    مقبول   همه   پاداش   آن   جنت  بود

گر  نصیب  ما  بگردد  رحمتش  ما  را جنان

                              آن  جنان   ذات   هستی   از   برای   مؤمنان

گر شود حجت قبول چون طفل  نو زادی شوی

                             عفو  گردد  آن گـناهـانـت , سبک  بازی  شوی

اجتماع  رهروان  مکتب  توحید را در حج نگر

                              بندگان   ذات   یکتا   اند  ,  مرام   شان  نگر

عـیـد  را  بـاشـد  رسالـت  از  بـرای  انـسجـام

                             صله  رحـم  و  قـرابـت  را  گـذاریـد  احـتـرام

عـید  قـربان  شـما  بـاشـد  مـبـارک  دوسـتـان

                              همچـو  گـل  شاداب  باشید  دائما  در  بوستان

بوستان   مهر  و  پیوند  و  صفـا  پـایـنده  بـاد

                             عـیـد  هـای  شـادمانی   هـای  مـا  تـابـنـده  بـاد

عید در صلح وصفا عید است,نه درجنگ و وعید

                             صلح و آرامـی که باشـد روز های مـا چـو عید

فـقـر وتـنگـدستی , فـساد وایـن نفاق واین زیان

                              این همه آثار جنگ است , دشمن روح و روان

درد  مـنـدان  وطـن  ,  قـشـر غـریـب  بـیـنـوا

                              نـه بـه ایـشـان خـانـه بـاشـد , نه بدرد شان دوا

در  زمـسـتـان خـنک در زیـر چـتـر خیمه ها

                               نـه  لـبـاس  گـرم  دارنـد  و نـه نـان ونـه غـذا

کـودکـان  پـا  بـرهـنـه  و  گـرسـنـه  و  یـتـیـم

                               نه خبر گیری  ز ایشان  نه سخـاوت از زعـیم

ای عزیزان وطن ای صاحب جا ومقام ارجمند

                              عید قـربـان اسـت بـیـانـدیـشید بـحـال درد مـنـد

درد  مـنـدان  وطـن  را گـوشـت قربانی دهیـد

                              نه  به یار  و دوستان خویش مـهـمـانـی  دهـیـد

مـرد دولـتـمنـد کـشـور هـمـتـت  عـالـی  نـمـا

                               بـر مسـاکـین وطـن عـیـدی رسان در هر کجا

ای خـدا لـطفی نما بر ملت غمدیدهء افغانستان

                              جـنـگ  را  نـا  بـود گـردان از دیـار بـاستـان

از ((بخـاری)) ایـن  پـیام  آشـنـا  بر گـوشـها

                                دائـمـاً در امـن باشید , عیـد تـان , عیـد صفـا

 

                                                  از سروده های بلقیس بخاری

                                                                 مدینه منوره