افغان موج   


از:شفیق رفیقی

عروس برف

نگـــــرکه برف چـــسان  عاشقـــــانه  میاید

زهــــر کـــــرانه  به  گــــوشم  ترانه  میاید

چنان به مهـــــر زند بال چون سروش خیال

تو گـــویی قمــــــــری  زیبا  به  لانه  میاید

چنان زشور و شعف  لرزه  در دلم  پیداست

تو گـــویی  یار عــزیــزم  به  خـانه  میاید

فــــرشته های سپــــیدم  زپشت  پنجره هــا

برای  خاطـــــر مـــــن  دانه ـ  دانه  میاید

عــــروس حجله به صد ناز درحریم نهان

عـــروس  برف  نگــــــر بی  بهانه  میاید

چی  سیم  و زر طلبی ایدل ازخزانۀ غیب

چــــو این  طلای  سپیــــد از خزانه میاید

کبـــــوتران  خیالم  ز چه  به پرواز  است

"شفیق"  بـرف  نگر شـاعــــــرانه  میاید

ماه جدی 1390