افغان موج   

روشنفکر
اگر روشن بُود فکرِ من و تو
مسلمان را چه فرقی است و هندو
همه یک شکل دارند و قواره
یکی آرام و دیگر است بدخو

منطق
گرفته کار و بارِ جمله رونق
شده منطق درین دنیا مُعلق
به امر امریکا و انگلستان
یکی هوشیار و دیگر است احمق

خدا
نمبدانم به نامت من چه خوانم
خدا هستی یا آفت ... به جانم؟؟
مرا گر افریدی از چه هر دم
اسیر دست شیطان... زمان ام!

آزادی
اسیر دست نامردان تا کی؟
به آزادی تو بی ایمان تا کی؟
بیا تا پر زنیم مثل پرستو
قفس را بشکنیم... زندان تاکی؟

نعمت الله  ترکانی