افغان موج   

از شفیق رفیقی

دوبیتی های نگاه

 

نگاهت چلچراغ آرزوهاست

غزال مست باغ آرزوهاست

مثال لالۀ  دشــــت  شمــالی

به قلبم نقش داغ آرزوهاست

        ***

نگاهت  کهـــکشان  آسمانیست

مثال قطــــــره  آب زندگانیست

همان شهرغزل یعنی دوچشمت

برایم همچو شعر جــاودانیست

***

نگاهت سبزه زاران رانوازد

گل وبرگ بهاران را  نوازد

زلای پنجره ازپشت  کلکین

سرود ابر و باران را نوازد

***

نگاهت همچوباغ نسترن   ریز

بودشاداب وسیراب ودل انگیز

چوآمیــزدنگاهـــت با نگاهم

رسد با هم بهارو فصل پائیز

***

نگاهت چون سروش آسمانیست

شفاگر همچـــو آب  زندگانیست

نگاهت چون عروس حجلۀ یار

خموش ونازودراوج جوانیست

***

 نگاهت راز چـشمانت   بدزدم

نزاکت راز  چـشمانت   بدزدم

بچینی رنگ رنگ گلها زباغت

گل صد برگ  دامانت   بدزدم

***

نگاهت با نگاهم  راز گوید

سرود عشق  از آغاز گوید

نگاهت همچو تو راز نهفته

مثال غنچه ها  با ناز گوید

ماه جدی 1390