افغان موج   

رسوایی های انتخاباتی  در افغانستان


دور دوم انتخابات پارلمانی افغانستان نشاندۀ تقلب های گسترده بود. این دور انتخابات درست مثل یک خیمه شب بازی در صحنۀ سیاسی افغانستان به نمایش گذاشته شد که از یکطرف اقتدار دولت را زیر سوال برد و از طرف دیگر غیر قانونی بودن این نهاد حکومت افغانستان را هویدا ساخت.

از همان روز های نخست تقلب های گسترده ایجاد سرو صدا های را به ارمغان آورده و مشروعیت آنرا زیر سوال برد.خریداری رای ها، پر کردن صندوقهایکه بخاطر نبودن امنیت در آن ساحات انتخابات برگذار نگردید، شانتاژ مردم توسط تفنگسالاران مثل سابق کسانی را به کرسی های پارلمان رساند که یا مجرم و ناقص حقوق بشر بود و یا از باند های قاچاق مواد مخدره و یا هم جواسیس ایران و یا پاکستان بودند.

فضل احمد معنوی که یکی از اعضای جمیعت اسلامی افغانستان بود به  اساس تقسیم قدرت به ریاست کمیتۀ مستقل انتخابات معرفی گردید. در جریان انتخابات سر وصدای ها زیادی مبنی بر تقلب گسترده بلند شد جریان تقلب ها از طریق فیسبوک با پخش نوار های تیلفونی میان اعضای کمیته مستقل انتخابات و اراکین دولت ( وزیر آب و برق) پخش گردید. حتا بعد از ختم انتخابات و شمارش رای ها رئیس جمهور چنین انتقاد میکرد که در ولایت غزنی تعداد وکلای پشتون در مقایسه به ملیت های دیگر کمتر است. خلاصه بعد از اعلان نتایج جریان مخالفت به شمارش اراء و انتخاب ها مظاهرات در ولایات کشور راه اندازی شده و کمیتۀ مستقل انتخابات را به جعل سازی و حق تلفی متهم میکردند.

فضل احمد معنوی به شفاف بودن صد در صد انتخابات تاکید میورزید. در این میان دادستانی کشور برای اولین بار اسنادی را  جمع آوری کرد که در آن گفته میشد تعدادی از اعضای برجسته کمیته ای مستقل انتخابات در امر تقلب به نفع تعدادی از نمایندگان پارلمان دخیل بوده و برای احضار ایشان الیتیماتوم صادر میکرد. درین وقت پارلمان برای مدت یک و نیم ماه برای برگزیدن رئیس پارلمان مشاجره داشتند.

بلاخره رئیس پارلمان انتخاب گردید. ولی با آن هم کشمکش ها ادامه پیدا کرد. رئیس جمهور کرزی محکمۀ خاصی را به خاطر بازنگری نتایج انتخابات مقرر کرد. این محکمه در مدت سه ماه نتایج انخابات را بازرسی نموده و درینمیان عضویت شصت و دو نفر از نماینده گانرا از پارلمان حذف و عوض آن شصت و دو نفر دیگر را برندۀ انتخابات اعلان کرد. این مسله تقریبا یک ثلت نمایندگان را از پارلمان حذف میکرد بحران تازۀ را بوجود آورد طوریکه در پارلمان جناح بندی های تازه بر اساس ملیت، زبان و سمت بوجود آورده و منجر به تنش های زیادی گردید.

با این قضاوت تازه فعالیت های کمیتۀ انتخابات به رهبری فضل احمد معنوی آمیخته با تقلب گسترده و خیانت ملی بحساب آمده و ایجاب میکرد که اعضای برجسته ای کمیتۀ انتخابات در یک محکمۀ به این اعمال خود پاسخ گوی باشند. درینمیان معاونین ریاست جمهوری چون مارشال فهیم و کریم خلیلی با وارد کردن فشار و میانجیگری فضل احمد معنوی را یکبار دیگر برای بازنگری تقلب هایش مجبور نمودند.

 فرمان تازۀ توسط کرزی به فضل احمد معنوی مبنی بر بازنگری دوباره اجراعات اش صادر نمود و در مدت خیلی کم فضل احمد معنوی  بار دیگر فعالیت هایش را بازنگری نموده و اعلان کرد : بلی ما تقلب کرده بودیم اما نه با اندازه ایکه محکمۀ اختصاصی کرزی میگوید. صرف دوازده نفر از اعضای پارلمان باید سلب اعتماد گردیده و عوض آنان دوازده نفر دیگر وارد پارلمان شوند. یکی ازین وکلای بر طرف شده خانم سیمین بارکزی بود که از ولایت هرات بار اول  انتخاب شده بود و عوض او خانم دیگری به نام رحیمه جامی برنده اعلان گردید.

خانم سیمین بارکزی به خاطر این بیعدالتی دست به اعتصاب نخوردن غذا زده و در مقابل پارلمان افغانستان خیمه بر افراشت. نظرات در مورد اعتصاب این نمایندۀ بر طرف شده از پارلمان متفاوت بود. در درون پارلمان عده با پشتیبانی از او فریکسیونی را به جنبش طرفداری از عدالت بوجود آوردند و بلاخره خیمه سیمین بارکزی توسط پولیس جمع و خودش به شفاخانه انتقال گردید.

بعد از ادامۀ چند روز اعتصابش در شفاخانه با وساطت صبغت الله مجددی اعتصاب غذای این خانم پایان یافت.

بعد از گذشت یک و نیم سال از عمر پارلمان دور دوم آخرین تصویر  نشان میدهد که هشتاد فیصد چوکی های  پارلمان خالی است و نمایندگان انتخابی تنها برای گرفتن معاش دالری و رسوخ در لایه های قدرت سیاسی به پارلمان آمده اند.

افغان موج