افغان موج   

شراف الدین با خود به حمام قلم خود کارمیبرد از او علتش را میپرسند

میگوید: میخواهم هر جایم را که میشویم علامت بگذارم تا یادم نرود.