افغان موج   

 

دعای مادر

ازانجنیرشغیق "رفیقی"

بوسه زن  جائیکه آنجا نقش پای مـــادر است

هررضای کبریا چون  دررضای  مـادراست

ســالهـــا هــرچنــد محــــرومم  زبزم  الفتش

باهمه شورونـواســردرهــوای مـــادر اســت

مــن دریــن ویــرانــه ازتوفان غم آسوده  ام

ایـنـهمــه آســـودگـی هـــاازدعای مادر است

قلب پرمهرم نـــدارد جـــای بهـــرخــوبــرو

زانکه درشهرمقدس صرف  جای مادراست

بـسکــه ازآوازپُـرمـهـرش نـوازش  دیـده ام

تـاکنون درگـوشِ جانـمن صدای مادر است

ای  "شـفـیـقـا" بهـرمادراین همه عزت  نگر

جـنـت  فـردوس  زیـرا زیـرپـای مـاد راست

 

ماه عقرب 1389 اکتوبر 2010 میلادی