افغان موج   

شرف الدین خود را در آئینه دید و گفت:

برادر فکر میکنم ترا یک جای دیده باشم؟

بعد از چند لحظه با خود گفت:

یادم آمد ترا در سلمانی دیده بودم.