افغان موج   

 

روز خونین شبرغان

در آستانه ی حادثۀ خونین شبرغان به نیت همدری با نزدیکان قربانیان این روز خونین
مصاحبه داریم با محترم محمد شریف یک تن از اشتراک کنندگان این حادثه.

خبرنگار: شریف اکه در رابطه به تظاهرات هفتم جوزا در شبرغان معلومات بدهید.

جواب: در هفتم جوزا 1385اهالی شریف شهر شبرغان راهپیمایی را بخاطر برطرف شدن
والی شبرغان بنام جمعه خان همدرد در جاده های شهر براه انداختند.این راه پیمایی در
كام حادثه خونين و خشونتبار فرو رفت و بنام روز خونین درصفحه ی تاریخ جا گرفت.

تظاهرات و راهپیمایی های مسالمت آمیز درنظام دمو کراتیک نماد دمو کراسی است و
ماکشور خود را درآستانۀ دموکراسی میدانیم.روز هفتم جوزا راهپیمایی عمومی مسالمت
امیز در شهر شبرغان به راه افتاد. در این تظاهران به هزاران تن از شهریان شبرغان زن
و مرد، پیر جوان همه اشتراک نموده بودند مظاهره کننده گان شعار های عدالت خواهی
داده پشتبانی خود را از ذعیم بزرگ شان جنرال عبدالرشید دوستم رهبر جنبش ملی
افغانستان ابراز نموده و بر کناری جمعه خان همدرد را شعار میدادند. وقتیکه مظاهره
چیان در قسمتی از شهر شبرغان در حال راه پیمایی بودند از سر بام مورد گلوله باران
قرار گرفتند و تعدادی زیادی زخمی و شهید شدند وضع راهپیمایی بر هم خورد . من قتل
عام شنیده بودم در آن جا دیدم .همه وحشتزده شده راه خود را گم کردند و تعدادی زیادی
مصروف انتقال زخمی ها به شفاخانه شدند موتر و امبوسلانس موجود نبود بعضی به مو ترو
به هر شکل که بود مجروهین به شفاخانه انتقال داده شدند . این عمل بی رحمانه خشن و
انزجار مردم را بر انگیخته بود. شهریان شبرغان آماده هر گونه قربانی بخاطر انتقام
شدند.اما جنرال دوستم و سایر موسفیدان همه را تسلی میدادند و نمی گذاشتند که جوانان
دست به خشونت بزند.)

سوال:  شما از جنرال دوستم نام بردید جنرال دوستم چه عکس العمل ازخود نشان داد؟

جواب: جنرال عبدالرشيد دوستم رهبر جنبش ملی و اسلامی افغانستان با ایراد بیانیه
یی مردم را به صلح و ارامی دعوت نموده برخورد بی رحمانه و خشونتبار پوليس را كه سبب
به خاک و خون غلطیدن هموطنان ما گردید يك جنايت وحشتناك و ضد انساني خوانده گفت:(
اگر اين جنايات بررسي نشود، او بي تفاوت نخواهد ماند.)

سوال : شریف اکه این جنایت نا بخشیدنی توسط کی اجرا شد؟

جواب:این قتل عام و جنایت نابخشودنی به امر شخص بی هویت و ضعیف النفس و یکی از
آدمکشان حزب اسلامی گلبدینی جمعه خان همدرد که والی بود با پشتبانی حکومت کرزی
انجام یافت که در نتیجه تعدای از راهپیمایان به خاک و خون غلطیدند.

سوال: دولت در آنوقت در رابطه چه تصمیم گرفت؟

جواب:دولت در آن وقت به جای آنکه به ضعف اداری خود پی ببرد به طرفداری از جمعه خان
قاتل، بی انصافانه طیارات بم افگن نظامی را در هوای شهر شبرغان به پرواز در آوردند
و فضای شهر را بیرحمانه وحشت بار ساختند و قوای آیساف را با تجهیزات مجهز و سایط
نظامی اش درشهر شبرغان مستقر ساختند. و شخص قاتل جمعه خان همدرد را به منصب وزیر
مشاور ارتقا داد تا دیگر آدمکشان فاشیستی تشویق به نابودی ملیتهای افغانستان شود.

سوال: شریف اکه: پرواز طیارت نظامی و و مستقر شدن قوای مجهز آیساف در آن چه
ضرورت بود.؟

جواب:این حادثه خونین قبلآ توسط دشمنان فاشیستی به خاطر سر کوبی هر گونه صدا حق
خواهی اوزبیکها بودند . آنها فکر داشتند با قتل عام در راهپیمایی جوانان شبرغان به
دفاع خود دست به سلاح می برند و این یک چانس خوب بخاطر به خاک یکسان شدن شبرغان
میشود. قوای نظامی آیساف به چنین روحیه با اطلاعات نا درست آماده شده بودند .اما
جنرال دوستم و موسفیدان نهایت با حوصله مندی از خرد کار گرفتند و جوانان را به
آرامی دعوت کردند.

سوال : به فکر شما جنرال دوستم و موسفیدان در مقابل قوای آیساف و کرزی خود را
ناتوان احساس کردند ؟

جواب: اگر ضرورت باشد به صدا ها سرباز داوطلب داریم که برود که هر یک آن به
تنهای خود جمعه خان همدرد را به هر جا است نابود کند. غیرت شهامت سربازان جنرال
دوستم به همه معلوم است . اما ما در همکاری با قوای بین الملل بخاطر آرامی وطن و
نابودی ترریزم تعهد داریم ، این جبر و جفا را بخاطر آرامی و سرنوشت آینده وطن و
اولاد های ما تا حد طاقت می پذیرم.

سوال: به فکر شما چرا دولت به طرفداری از یک قاتل مانور اجرا کرد؟

جواب :از سالیان دراز بدین طرف حکومات جابر هر گونه ظلم و جبر را بر ما روا
داشته اند و یک بار دیگر باین مانور های ظالمانه وانمود کردند که مردم صلحشور
شبرغان همان زور و فشار فاشیستی گذشته را باید بپذیرند.امروز هر فرد مظلوم و
ستمدیده به بلوغیت سیاسی خود رسیده است نمیتوان با چنین قتل و ظلم راه اراده و
خواست های مردم را نادیده گرفت . هر ظلم که میکنند در حقیقت ظلم بر خود می کنند چه
خوب گفته اند( چراغ ظلمت تا محشر نمیسوزد)

سوال: شما گفته های جنرال دوستم را به زبان آوردید که (اگر اين جنايات بررسي
نشود، او بي تفاوت نخواهد ماند.) اما بر عکس جمعه خان همدرد به منصب بلند تر گماشته
شد و صلاحیت های بیشتر در دست دارد و اما نقش جنرال دوستم در رهبری کشور کمرنگ تر
است.

جواب: امروز شرایط در افغانستان طوری دیگری شده است. ما از جبهه جنگ به جبهه
آموزش و آبادی گذشته ایم با وجود آنکه دولت در ساحه ی عمرانی سمت شمال توجه لازم
ندارد. ولی مردم همه انرژی خود را جهت فراگیری آموزش و تعلم و تربیه صرف می کنند تا
در آینده در رشته های خود کار کنند و در نبرد بخاطر زنده ساختن فرهنگ پارینه ما که
در سده های اخیر مورد تهاجم حکومات فاشیستی قرار داشت قرار گیرند. تا ما مجبور
نشویم دو باره دست به سلاح ببریم. این را بدانید که خلق ما ادامه ی استبداد طالبی و
فاشیستی را به هیچ وجه نمی پذیرد.

سوال: نظر به حکایت شماحادثه خونین شبرغان هفتم جوزا یک جنایت آگاهانه بوده است
. تاثر بد میان اقوام نمیکند؟

جواب: در سمت شمال کشور ما از قدیم ها اگر در فامیل طفل گریه می کرد مادر آن
بخاطر آرام ساختن طفلش میگوفت (جم بول اوغان کیلدی) به معنای (آرام شو که اوغان
میشنوه و میایه و تو ره میکشه ، میخوره)طفل با شنیدن این کلیمه از ترس آرام میگرفت.
این جمله

وحشتناک در رگ و پود هموطنان ما جا گرفته بود. یکبار دیگر توسط جمعه خان همدرد
در ذهن هموطنان تازه ما شد . قرنها حادثه خونین شبرغان به روح و روان هموطنان ما
باقی خواهند ماند.
سوال:شریف اکه شما تجارب زیاد از جنگ دارید. نیروی طالبان را در شرایط فعلی در
برابر موجودیت قوای آیساف و با تجهیزات مجهز و سایط نظامی در افغانستان چه ارزیابی
می کنید؟

جواب:امان جان نیروی طالبان به کمک دولت و تبلیغ رسانه های در جهان آوازه کشیده
است. در حقیقت کدام نیرو نیست. مردم از آنها بیزار استند به خصوص برادران پشتون ما
از دست آنها به عذاب استند.بیاد دارم سال قبل یکی از همراهان ما که نیاز بیشتر به
پول داشت و مجبور به قطعه های امنیتی کابل تنظیم شد. قرار گفته او آنها وظیفه
گرفتند که هر روز قطار را از کابل به قندهار برساند. اما در راه قندهار با طالبان
معامله میشد و هر روز مبلغ زیاد به طالبان داده میشد تا قطار بدون اسیب از آن منطقه
بگذرد . خان محمد اطلاع می یابد که طالب در آن محل چند نفراست بخاطر گرفتن پول قطار
می آیند و دایمی در آنجا نیست. از آنها مردم محل هم نا راحت استند. محمد به تنهای
شب در کمین آنها میرود یکتن از طالب را کشته و دومی آنرا نیم جان تا لب سرک می کشد.
و فردای آنروز محمد منتظر مکافات میشودکه منطقه را از طالب پاک کرده است. اما بر
عکس پانزده روز مورد پرسش و تحقیق قرار گرفته بعد از وظیفه سبکدوش میشود.اظهار چنین
واقعت ها فایده ی ندارد .

چنین گفت کای جوشن کارزار

بر آسودی از چنگ یک روزگار

کنون کار پیش آمدت سخت باش

بهر کار پیرامن بخت باش

شعار فردوسی در گوشهای امیر تیمور طنین انداخت او نتوانست آرام بگیرد، هفت سال
خورده و خوابیده بودند و شمشیر و جوشن را کنار گذاشته بودند دوباره جوشن پوشیدند و
مغفر بسر گذارشتند و شمشیر بدست گیرفتند تا به آرزوهای خود گام بردارند و جهان را
مسخر نمایند.

سوال :شریف اکه: مبازره جنرال عبدالرشید دوستم چو اسطوره ها بخاطر تامین صلح و
ثبات افغانستان در ذهن مردم جا دارد. بیشتر از هفت سال میشود نقش کمرنگ در رهبری
افغانستان دارند گویا آن همه قربانی ها و قهرمانی ها نادیده گرفته شده باشد. نظر
شما در رابطه چیست؟

جواب:شما یاد از امیر تیمور نمودید. حاحب قرآن امیر تیمور گفته است(یک سردار
جنگی با لیاقت آن نیست که فقط از مرگ بیم نداشته باشد بلکه باید مصلحت قشون خود را
هم در نظر بگیرد) امروز حیات دگر گون شده است قسمیکه در بالا گفتم مردم ما تفنگ به
زمین گذاشته و در جبهه مقدس آموزش قرار گرفته است .آنقدر اطفال در سمت شمال مصروف
آموزش استند که در بسیاری مکاتب خیمه ها زده اند و زیر هر خیمه بیشتر از شصد شاگرد
مصرف آموزش در یک وقت است و اوقات درسی سه تایم روزانه است .این یک تغییر بزرگ در

حیات فرهنگی و آموزشی مردم است که در آینده های نزدیک آنها به شکل بهتر در تعیین
شرنوشت ملت سهم خواهند گرفت.

سوال :شریف اکه می بخشید کمی از اصل صحبت دور شدیم .شما از فرهنگ حرف زدید
تلویزون طلوع چندی قبل نسبت به تورکان با بکار گیری ادبیات مستهجن وبازاری در رابطه
با زندگی نامۀ امیر تیمور جهانگشا، در یکی از برنامه های نشراتی خود توهین نمودند.
نظر شما در رابطه چیست؟

جواب:تلویزون طلوع در این اواخر زیاد تر بخاطر بدست آوردن پول وجدان خود را زیر
پا نموده است. در قانون اسای افغانستان توهین بر فرهنگ دیگران جنایت است . شما اگر
متوجه شده باشید در پروگرام کنکاش اخیر طلوع روی سیاه محمود کرزی را پوشانیدنی شد.
گرداننده می خواست محمود کرزی هوتلی را بر مردم ملیارددر جهانی جلوه بدهد. محمود دو
رستورانت در امریکا با قرض بانک اجاره ی طویلالمدت گرفته بود و یکی آنرا که نچلید
فروخت و پول قرضه بانک امریکا را داد. محمود در این برنامه گناه را بلای محترم شیر
خان که در سالهای دشوار معاملات تجارتی و بانکی افغانستان را در داخل و خارج آماده
کرده بودند انداخت.

توهین حضرت امیر تیمور نیز یکی از مدرک های فرهنگ فروشی طلوع است که به فرمایش
دشمنان تاریخ و فرهنگ ما این بر نامه را نشر کردند. توهین به امیر تیمور جهانگشا
توهین به همه تورکان است.

امان معاشر

هموطنان میتوانند جریان ویدویی این قتل عام را در سایت تورکلر بیبینند.http://www.turklar.com/dari/

گزارش تلویزون ترکیه

http://www.molkeafghan.com