افغان موج   

شرف الدین میرود دوزدی، صاحب خانه بیدار میشود و میپرسد کیستی؟

شرف الدین در جواب می گوید: کسی نیست گربه بود پشت پشت...