افغان موج   

یک دوزخی میرود به بهشت، از یک بهشتی یک گیلاس آب خنک میخواهد.

بهشتی میگوید: نمیدهم

دوزخی هم میگوید: باشد فردا تو هم پشت آب جوش به دوزج خواهی آمد.