افغان موج   

با ابراز سپاس از همه‌ی عزیزانم در  دبیرخانه، رهبری، و اساس‌گذاری روند مردمی تاجیکان( کابل -شمالی بزرگ )، نوعیت  و رنگ پرچم روند،‌ متن بنیادنامه و آرمان نامه‌ی آن را پس از ابراز دیدگاه های دوستانِ دانش‌مندم در جلسه‌ی مجازی تاریخ  پنجم نوامبر ۲۰۲۳، نهایی ساخته، با اکثریت آراء نام جدید

( روند مردمی و تاجیکان-کابل-شمالی بزرگ ) برایش برگزیده شد. همه دیدگاه‌ های تازه را در آن گنجانیده و کم‌بود‌ها را مرفوع کردم. لطفا‌ً آن را به ایمیل های همه دوستان بفرستید و در صفحات مربوط روند هم منتشر فرمایید. و من هم خدمت دوستان گرامی ما در تارنگاشت های برون مرزی کشور می‌فرستم.

                                                                با حرمت و مهر

                                                             محمدعثمان نجیب

 

  

آلمان ۵ نوامبر ۲۰۲۳

بنیادنامه‌ی روند مردمی و تاجیکان-کابل شمالی بزرگ « کابل،‌ پروان کاپیسا »:

احکام عمومی:

⁃با توجه بی‌مهری های دوام‌دار سده‌ها نسبت به مردمان بومی و اصیل ما.

⁃با توجه به ظلمت‌آفرینی‌ها و بی‌داد‌گری های نزدیک به سه صد سال پسین بر ضد مردمان ما.

⁃با توجه به استفاده‌های ابزاری رسیدن به قدرت دگران از نیرو و توانایی ها و ظرفیت های فراوان نهفته در دل‌های تاریخی زادبوم های ما و بعد فراموش کردن شان.

-با توجه به نادیده‌‌گیری های عمدی مردمان و محله های ما در انکشاف متوازن، تقسیم عادلانه‌ی ثروت و قدرت حتا در زمان‌هایی که هم‌زبانان خود مان در بیست سال اخیر قدرت‌مند بودند.

-با توجه به نارسایی و نادرستی و ناراستی در وعده‌‌ها، گفتار ها و عوام‌فریبی های سلاطین ظالم و خون‌‌خوار یک تبار خاص برای مردم ما.

-با توجه به تحمیل مظالم ناشی از عملی کردن برنامه‌های انتقال ناقلین جنوب به سرزمین های پدران ما در زمان های عبدالرحمن سفاک، امان‌الله، نادر غدار و خانواده‌اش و جنایات ‌محمدگل مهمند، دیگر قدرت‌مندان پشتون و غصب زمین های ما توسط ناقلین.

-با توجه به مظالمی که در انتقال ناقلین توسط عبدالرحمان و امان‌الله خائن و مشارکت محمود طرزی خائن در چپاول اراضی زراعتی و سرزمین های پدران ما روا داشته شده.

-با توجه به درج احکام محتوای جابرانه‌ در نظام‌نامه‌ ناقلین امان‌الله و انتقال ناقلین جنوب به محلات ما ‌و غصب‌ اجباری ملکیت های اجدادی ما ‌و توزیع آن ها به مردمان کوچی، سرحدی و جنوبی‌ ها.

-با توجه به دردهای فراموش ناشدنی رسیده به اسلاف ما در پی تجاوز های عمدی و برنامه‌ریزی شده‌ی غارت و چپاول جاجی و منگل برحریم های اجداد ما و دست‌داشتن نادر غدار و خانواده‌اش در این ماجرای خونین ‌‌ویران‌گر.

-با آگاهی از رشد خردگرایی های مردمان ما برای سازنده‌گی،‌ خودشناسی، جنبیده‌گی های سیاسی،‌ شناسه‌های خلقتی الاهی و هویتی و آزادی‌خواهی.

-به فهمِ درست از تکانه‌های دریافتی و احساسی کابلیان، شمالیوالان، ‌پروانیان و‌ کاپیسایی ها برای مبارزه بر ضد سیطره‌ی‌ روز افزون کشور های مداخله‌گر و ‌حاکم ساختن گروه های تروریستی در افغانستان و به ویژه سرزمین های ما.

-با توجه به تکرار های بی‌توقف اعمال سیاست های تجاوز  غصب و عملی سازی سیاست زمین سوخته‌ (افغان) پشتون و جنوب بر افغانستان.

-با آگاهی از علاقه‌ فراوان نسل جوان، میانه‌ و‌ کهن ما برای دَورِهم‌‌آیی زیرِ چترِ یک رنگِ راستی گفتاری، ‌راستی کرداری، واقعی منتهی به حقیقت و عدالت محوری در اروپا و آمریکا و همه‌ جهان.

⁃به درک از اندیشه‌ی‌ نضج‌یافته و در حال نهادینه شدنِ حس عدالت‌خواهی، برابری انگاری و برتری نه انگاری بردیگران و برتری نه پذیری دیگران، و باز پس‌گیری اقتدار از دست رفته‌‌ی مان که نسل های جوان، میانه‌ و کهن سرزمین های ما دارند. و شهید اکمل امیر قهرمان در این راه جانش را فدا کرد.

-با توجه به درک و آگاهی تجربی سال های جدایی و دوری از وطن، برای رونمایی یک تغییر کلی

و بنیادی زیرساخت های علمی، مدنی و سیاسی در محلات ما و کشور، پسا آزادی دوباره‌ی کشور.

-با توجه و درک از نیاز جدی احیا و باز آفرینی ابتکارات و کنش‌گری های جدید برای راه اندازی برنامه‌های کوتاه و دراز مدت مبارزات،‌ تظاهرات و گردهم‌آیی‌ها و رد‌گیری قانونی مجازات، بازی‌کننده‌ها با سرنوشت صدها هزار انسان تاجیک‌تبارِ کابل، شمالی، پروان کاپیسا توسط رژیم های عبدالرحمانی، امانی، نجیبی کرزی ، غنی و حالا طالبانی.

-با توجه به نیاز ردگیری بازپرس جنایات نادر غدار و ایادی مزدور آن در به شهادت رسانیدن امیرشهید و دیگر بزرگان کابل و شمالی بزرگ و راستی‌یابی چرایی اعدام مجید آغا به دستور دکتر نجیب.

-با درک از عطش مردم و جوانان، برای مقابله با همه نا بسامانی های تحمیل شده، زورگویی‌های گروهی، تنظیمی، سیاسی، قومی، قبیله‌یی، بی عدالتی‌ها، یک سُویه رفتن‌ها و یک جاده دیدن‌ها، خودنگری‌ها و دیگر نه نگری‌ها در بیست سال اخیر.

-برای تأمین بنیادی و نامیرای احیای فرهنگ بی‌گسست سیاست عیاران کابلستان و شمالی بزرگ و از میان بردن انحصار یک‌ قوم بالای قدرت و ثروت.

-برای شکل‌‌گیری برنامه‌ی تقسیم بدون تبعیض و طور موازی ‌و عادلانه‌ و مساوی ثروت ‌و قدرت و انکشاف متوازن میان همه‌ مردم کشور و معلوم شدن صریح و‌ واضح سهمیه های مردمان و پارسی زبانان و تاجیکان کابل، شمالی، پروان کاپیسا.

-سرانجام، برای رسیدن برای ساختار واقعی و یک صدای حقیقی کابل، شمالی، پروان و‌ کاپیسای بدون تبعیض، بی غش، بی‌برتری‌خواهی پشتون که آرزوی سه صدساله‌‌ی بی تحقق مردم و مردمان ماستند، این موارد را تصویب می‌داریم:

بنیادنامه:

الف- تعریف عمومی:

بند یک- روندِ اروپایی مردم و تاجیکان کابل‌ستان، شمالی، پروان و کاپیسا،‌ پس از این در هر جا به نام (روند مردمی و تاجیکان کابل-شمالی بزرگ و به اختصار انگلیسی T-KPK) یاد خواهد شد.

بند دو-این بنیادنامه، اصل زرین و‌ ماندگار پارسی زبانان، مردمان و تاجیکان حوزه‌ی‌ ما برای همیشه است و قابلیت تغییر متناسب به نیاز زمان را دارد.

بند سه- روند ما، شناسه‌ی‌ کامل و تمام عیار خراسانی – افغانستانی دارد.

بند چهار -ما با توجه به دریافت از لابلای مطالعات تاریخی و روایات رسیده‌ی سینه به سینه‌ی اجداد مان،‌ تمام حاکمیت های تک قومی انحصار گرا طی سه صد سال اخیر و غصب سرزمین های اجدادی مان، و عملی کردن سیاست های تجاوز، کشتار، چپاول و غارت‌گری، عملی ساختن سیاست زمین سوخته‌ی پشتون را شدیداً محکوم کرده، آن‌ را جنایت شمرده و مدنظر داریم طی دراز مدت برای راندن ناقلین غاصب کهنه و نو و خساره‌گیری از این گروه خاص مبارزه‌ جدی کنیم. شاید به این مبارزه چند نسل نیاز باشد. ولی اساس آن از همین حالا گذاشته می‌شود.

ب- خطوط اساسی شناسه و وظایف روند اروپایی مردمان و تاجیکان کابل شمالی، پروان و ‌کاپیسا این ها اند:

بند پنج-دین مقدس اسلام اساس همه‌ی فعالیت های ما بوده و ملیتِ روند اروپایی مردمی تاجیکان کابل- شمالی بزرگ، پارسی است.

بند شش-مراد از اطلاق به ( کابلستان و شمالی بزرگ )،‌ همیشه نام های کابل،‌ شمالی پروان‌کاپیساست.

بند هفت-مقر فعالیت ما تا آزادی و عادی شدن اوضاع در داخل کشور، شهر فرانکفورتِ کشور آلمان است.

بند هشت-اعضا‌ی رهبری مرکزی و مدیران گروه ها، دبیرخانه و‌ پیام‌خانه با توجه به تجاربی که دارند، گماشته شده و رسیده‌گی و پیگیری برای دریافت راه‌حل های سریع و اثرگذار کار را در صدر وظایف شان قرار می‌دهند .بند نُه-پژوهش آسیب دیده‌گی های دیرینه‌ی‌ کابل، شمالی، پروان کاپیسا، از یک صد و سی سال به این طرف البته با مساعدت شرایط انجام می‌شود.

بند ده-یک پژوهش کامل برای اثرگذاری های مثبت و منفی حاکمیت خادم دین رسول‌الله، امیر شهید ما که تحت رهبری شان بود به گونه‌‌ی واقعی و جداگانه صورت می‌گیرد.

بند یازده-بخش مهم دیگر کار ما، شناسایی ‌‌و تصفیه‌ی عوامل نفوذی در میان تحولاتی است که از همین حالا به صدد برهم زدن بالنده‌گی حرکت ماستند. هم‌چنان سعی داریم در بازدارنده‌گی حضور نفوذی ها به داخل روند، اقدامات جدی‌تر کنیم.

ج- اولویت ها و اهداف دورنمایی ما، با مساعدت شرایط:

بند دوازده-گشودن پرونده های دادخواهی برضد همه خائنان به مردمانِ ما صورت خواهدگرفت که مردمانِ هر چهار بخش را در دام کرزی، غنی، پشتون جنوبی، طالب و خلیل‌زاد رها کردند.

بند سیزده-کاروان حرکت روند ما تصمیم نه‌ دارد با گفتار ها ‌و تعهدات دروغ ‌و مردم ‌فریب، خود را مصروف نگهدارد.

بند چهارده–بدون شناسایی عوامل و فعالان جنایت، رسیدن به عدالت اجتماعی و وطنی ناممکن است. لذا روند ما بنا به دلیل ارتکاب مشهود جنایات، به دراز مدت در برابر برخی‌ها از جمله عبدالرحمن، محمدگل مهمند، امان‌الله، محمود طرزی، نادر غدار و خانواده‌اش، تمام اشخاص دخیل و حضراتی که سبب شهادت امیر شهید ما و یاران او شدند، به شمول دکتر نجیب‌الله، کرزی، غنی، گلب‌الدین و برخی از خاینان خودی اعلام جرم کرده و عندالموقع در دادگاه‌های داخلی و بین‌المللی به تعقیب عدلی و قضایی شان مبادرت می‌ورزد. بند پانزده-البته تجسس منطقی ما برای شناسایی بیش‌تر مجرمین ادامه می‌داشته باشد. نه می‌شود که جنایت‌کاران حیات هزاران فرزند صدیق کابل‌ستان، شمالی بزرگ، پروان کاپیسا را تباه کنند و خود شان راحت باشند،‌حتی مرده های شان.

د-مفردات بنیاد نامه:

۱- گروه تشکیلات، جلب و جذب پذیرش اعضا:

بند شانزده- روندِ ما،‌ گروه های اولیه‌ی پنج نفری را اساس و پایه‌ی ساختار عمومی خود می‌داند. این گروه‌ها در تمام بخش‌های سلسله‌دارِ مراتب ایجاد می‌گردند و صلاحیت های شان به تناسب رده های تشکیلاتی از سوی مراجع رهبری استانی، شهری و شهرستانی تائید یا رد می‌گردند.

بند هفده-صلاحیت ساختاری گروه‌‌های استانی و شهری در ساختارهای پایگاهی است. ساختار های پایگاهی به مرکزیت مردم و تاجیکان استان های کابل، پروان کاپیسا ( کابلستان-شمالی بزرگ ) به میان می‌آیند که استان های هم‌جوار، از لحاظ تشکیلات را به یکی از آنان توأم می‌کند. شهر کابل دارای یک گروه مستقل در صلاحیت استان است و مسئول گروه ما در کابل، مستقیم عضو دفتر رهبری ( کابل-شمالی بزرگ ) می‌شود یا T_KPK می‌باشد.

بند هجده-روند ما، این ویژ‌ه‌گی اختیاری را دارد تا گروه های دیگر لازمی در چوکات گروه مرکزی، زمانی ایجاد ‌کند که رهبری جمعی تشخیص دهد و تعداد اصلی و پابند اعضای ما از دو‌صد تا یک‌هزار نفر و بالاتر رسیده باشد.

بند نُزده-روند ما، دبیران و مسئولان گروه های مختلف استانی، شهری، شهرستانی و دهکده‌یی را با توجه به رشد ظرفیت پذیرش و تناسب بلندای کیفیت فعال اعضای خود تعیین می‌کند.

بند بیست- روند ما، از اعضای خود تقاضای اجباری جلب و جذب به صفوف خویش را نداشته، ولی این کار به معنای آن نیست که اعضا، سهمی در باروری پایه های اجتماعی و ساختاری اندیشه‌گاهِ شان نه گیرند.

بند بیست و یک– روند ما برای جلب و جذب اعضا معیار های بلند بالایی ندارد. همان‌گونه که بی‌تفاوت نیست. هر عضو داوطلب تنها زمانی پذیرفته می‌شود که زمان سپردن درخواستی به جذب کننده‌ی‌ خود حد اوسط پنج دقیقه و حد اکثر ده دقیقه، ولی مسلط بر اوضاع سیاسی نظامی، پارسی گفتاری ‌و تاجیکی، کشوری و‌ جهانی یا حد اقل قریه‌یی خود توضیحات بدهد. و تثبیت نماید که کتاب خوان و از بومی ها، بومی شده ها  تاجیک‌‌پورِ کابل‌ستان، شمالی،‌ پروان و کاپیساست. افراد کاملاً بی سواد از این امر مستثنی اند و تنها به اساس درخواست و تعهد و تضمین یکی از اعضا، پذیرفته می‌شوند.

بند بیست و دو–روند ما، هرگز جانب‌دار کمیتِ بی‌کیفیت نیست. کیفیتِ کارایی، رفتار هر سُویه‌ی‌ اخلاق اجتماعی منحصر به فرد اعضا مهم‌تر است.

بند بیست و سه-روند ما،‌ پذیرش همه کسانِ حوزه و جغرافیای‌ خود از مردمان پیشین در جمهوری ‌ها را مشروط به علاقه‌ شان و ثبت  نه بودن در یکی از شاخه‌های اجتماعی، سیاسی و نظامی دیگر مستقیماً تایید و استقبال می‌کند.

بند بیست و چهار–روند ما، دوران دیده‌بان بودن یا نظارت علنی رفتار و کردار اعضای جدید را، یک سال گذراندن با اخلاق و سجایای عالی و بایسته‌گی به تثبیت و تشخیص گروه مربوط می‌داند که عضو در آن‌جا تنظیم بوده. کاهش زمان ارتقا به باورمندی در وفاداری و صداقت و خودگذری مردمی پارسیانه و تاجیکانه از یک سال به پنج ماه است. اگر گروه یا شعبه‌‌‌ی مربوط تشخیص دهد که عضو جدید صلاحیت ارتقا را دارد. این ارتقا میتواند در سطوح مختلف تا رسیدن به عضویتِ شورای مرکزی و انتخابِ حتا در جای رئیس ‌و معاون روند باشد.

بند بیست و پنج- روند ما، آگاهی دهی به اعضا و خودآموزی مسلکی اعضا و آموزش دهی رایگان همه ‌مردم و پارسیان و تاجیک‌پوران جغرافیای خود را از اولویت های خود می‌داند. با مطالعه‌ی امکانات، پس از آزادی کشور، این روند در مفاهمه با دولت ها حل می‌گردد. و حالا با استفاده از امکانات داخلی دست داشته آن را پیگیری می‌کند.

بند بیست و شش-پذیرش اعضا، با ارايه‌ی درخواست هویت کابلی، شمالی‌والی، پروانی ‌و کاپیسایی صورت می‌گیرد.

بند بیست و هفت– از حالا و در آینده‌‌ و با تغییر شرایط، هیچ گونه ممانعتی برای عضویت هیچ یک از اتباع کشور نیست. اگر اول خود شان را خراسانی افغانستانی بدانند و بعد منسوب به یکی از اقوام‌ شریف کشور.

بند بیست و هشت– متقاضیان عضویت، باید با زبان های گفتاری و تحریری، همه جنایات دگران و خودی های خاین در کابل،‌ شمالی، پروان، کاپیسا و همه‌ی وطن را تقبیح کنند.

بند بیست و نُه- عضویت اعضا‌ی جدید در اولین کنگره‌ی روند اروپایی مردم و تاجیکان کابل شمالی پروان کاپیسا تصویب و پس از آن توسط گروه جلب و جذب یا فراخوانی و پذیرش و گروه های ماتحت رهبری آن صورت می‌گیرد.

بند سی- روند ما،‌ پذیرش اعضا را هم انفرادی و هم جمعی قبول دارد، ویژه‌ی این تصمیم، موجودیت یک یا چند داوطلب عضویت در داخل و خارج روند است.

بند سی و یک– روند، استثنای جلب ‌و جذب را به همه اعضای خود و سران‌گروه ها می‌دهد. شرط آن است که هر کسی، عضو جذب شده را پس از تضمین، غرض طی مراحل عضویت، به گروه عمومی یا محلی جلب و جذب معرفی کند که از سوی سرگروهِ جلب و جذب مرکز تعیین می‌شود.

هه- تشکیلات و کارت عضویت:

بند سی و‌ دو- روند ما، از طریق گروه جلب و جذب و تشکیلات، کارت های عضویت اعضای خودش را طرح و به رهبری غرض مشوره پیش‌کش می‌کند.

بند سی و سه-طرح کارت های عضویت هم در همایش اعلام حضور رسمی بنیادنامه و مرام‌نامه و فراخوان تصویب می‌شود.

بند سی‌وچهار- کارت‌ها، با نَو نویسی‌های نیازمندِ زمان، چاپ و‌ توزیع می‌‌شوند. پرداخت هزینه‌ی‌ چاپ، همزمان با توزیع کارت، از سوی عضو محترم و محترمه صورت می‌گیرد. گروه تشکیلات و جلب و‌ جذب مقرره‌‌ی‌ توزیع کارت‌ها و جلب و جذب را تهیه و به دبیرخانه می‌سپارد تا در اولین همایش برای تصویب پیش‌کش شود.

و- امور اجتماعی:

بند سی‌و‌پنج- روند ما، برنامه های دورنمایی اجتماعی و اشتغال‌‌زایی و فرصت‌یابی کاری خود برای مردم تاجیکان و تاجیک‌پورانِ کابل، شمالی، پروان و‌ کاپیسا را با توجه نبود امکانات امروزی آن‌گاه عملی می‌کند که زمينه‌‌ی فعالیت های سياسی پسا مبارزات دشوار‌گذر در داخل افغانستان مهیا گردد. البته این به آن معنا نیست که روند از همین حالا در فکر کمک به مردم، نیازمندان ‌و تاجیکان حوزه‌‌ی خود  نباشد.

بند سی‌و‌شش- ایجادِ روند و نام‌گذاری ما هیچ مخالفتی با شورای محترم شمالی بزرگ که پیش از این در داخل کشور ایجاد شده است یا شورا های مماثل نه دارد و بخش اروپایی و برون مرزی مردمی و پارسیان است.

بند سی‌و‌هفت- مراد ما آن است تا به (افغان) پشتون سیاسی و خیبری و پاکستانی و سرحدی بفهمانیم که اگر حقوق و سرزمین های را لگد مال کردید، نه پندارید که ما این‌جا و در اروپا خُفته و خوابیده‌ایم و هم‌وطن‌های ما را که به زور آمریکا و انگلیس و اروپا و متحدان شان در اسارت شما داده شده اند، تا ابد در اسارت شما جاهلان آورده شده به زور آمریکا رها خواهیم کرد. هرگز نه.

بند سی‌وهشت- روند ما ،‌فردایی را رقم خواهد زد که جهان‌بینی و جامعه شناسی، هنوز ناشناخته‌ کابلستان - شمالی بزرگ، این پیکر بزرگ کشور ما را در یک فرایند کلی اجتماعی، علمی، فرهنگی، دینی، سیاسی، نظامی و جغرافیایی مشترک ولی مساوی و موازی و بدون‌ زیردستی دگران یا بالا دستی بالای دگران رقم بزند.

بند سی‌‌ونُه– روند ما، ادامه‌‌دهنده‌ی راه مبارزات بزرگان و جوانان جا‌ن‌باز کابل- شمالی بزرگ خواهد بود.

بند چهل-‌ روند ما، پایگاه انحصاری خانوادگی‌، گروهی، رفاقتی شخصی و‌ شخصی‌سازی یا سازمانی نیست. مگر به انحصارِ مردم،‌پارسی زبانان و تاجیک‌تباران عزیز کابلستان، شمالی، پروان و کاپیسا.

بند چهل‌و‌یک-روند، اذعان می‌دارد که هیچ کسی و هیچ‌ گروهی از نام و مردم جغرافیای ما به گونه‌‌ی شخصی یا گروهی در هیچ جا اعم از رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی نماینده‌گی کرده نه می‌تواند،‌ مگر این که به اجازه و از نام روند و جایگاه عمومی مردم و تاجیکانِ کابلستان و شمالی بزرگ در اروپا یا هر جای دگر صحبت کند.

بند چهل‌و دو– روند ما، در این بنیادنامه صریحاً اعلام می‌دارد که مردم و تاجیکان کابلستان و شمالی بزرگ پس از این در هر تصمیم‌گیری مستقل و کنار دگر جریان های اجتماعی سیاسی تاجیکان یا دگر اقوام محترم بوده و خواهد بود.

بند چهل وسه-روند‌ ما، از تمام حرکت های پارسیانه در داخل و خارج کشور حمایت و استقبال کرده با آن‌ها همکاری های متداوم خود را اعلام و از کنگره‌ی جهانی پارسی زبانان به رهبری جناب دکتر نجیب‌الله مسیر به صورت ویژه حمایت ‌خواهد کرد.

بند چهل‌وچهار- روند ما، در این بنیادنامه یادآوری می‌کند که صلابت، اقتدار. توانایی مردم و تاجیکان کابلستان و شمالی بزرگ به خود شان برگشته است. ما،‌ دگر سرباز کسی نخواهیم بود، ما دگر پیرو کسی  نخواهیم بود، ما دگر مجری احکام هیچ مقامی و هیچ نهادی و شخصی در هیچ موردی نخواهیم بود، مگر با برابری و مساوات.

بند چهل‌وپنج- روند ما می‌پندارد که تداوم مبارزات سیاسی و جبهه‌یی و ایستاده‌گی پارسی زبانان،‌ تاجیکان و مردم کابلستان و شمالی بزرگ بر ضد طالب و اشغال از سوی پاکستان، به گونه‌ی‌ مستقل صورت گرفته و هماهنگی با سایر حرکت های مماثل انجام می‌‌شود.

بند چهل‌و‌شش- روند ما مکلفیت خود می‌داند تا هر عضو خود را یک پناه‌گاه و یک مدافع حقوق بشر، به ویژه دفاع از حقوق بانوان در جاده‌ها، اماکن عمومی، کارگاه‌ها، آموزشگاه و هر جایی که احتمال زورگویی یکی بر دیگری دیده شود تربیت کند و آموزش دهد. در این مورد، با طرح و پیش‌کش قوانین معین به دولت های پسا ختم اشغال کشور اقدام خواهد کرد. چون در طول تاریخ و بیست سال پسین دیدیم که به دلیل انارشی و ناکاره‌گی دولت ها، هر کسی زور اسلحه داشت، تعیین کننده‌ صلاحيت برای خودش بود.

ح-آموزش و ‌پرورش:

بند چهل‌و‌هفت- روند ما، طرح برنامه های کوتاه، میان و درازمدت را آماده کرده و همه نیاز های حمایتی، آموزشی، پرورشی، اقتصادی، اشتغال‌زایی، سیاسی در آن را مدنظر داشته و غرض تصویب توسط رئیس یا معاون روند به دبیرخانه می‌سپارد.

بندچهل‌‌و‌هشت– روند اروپایی، ما در دیار دوری ناگزیری از وطن اساس‌گذاشته شده است. هنوز دور است که شعار های رنگین و امید های آفتابی گذاشته شده در روی یخ به مردم بدهد. البته که شعار های غیر عملی را در زمان انتقال به کشور هم نه خواهد داد. ولی نوید برگشت اقتدار، استقلال تصمیم‌گیری و مطرح شدن به عنوان یک نیروی پرقدرت و یک لشکر با وقار و مستقل را از همین حالا به مردم خود در حوزه های کابل شمالی، پروان و کاپیسا می‌دهد.

بند‌ چهل‌و‌نُه-‌روند ما، به همه‌ باور های دینی، اجتماعی، محلی و مردمی و عرف و عادات شان احترام دارد و هر کمکی که در اختیار داشته باشد از ایشان دریغ نه می‌کند. 

بند پنجاه- روند ما، مخالف هیچ دیدگاهی در اجتماع نیست.‌ مگر تشخیص این که آن ديدگاه تقابل صریح و سریع با بخش هایی از زنده‌گی اجتماعی، عرفی، مذهبی و دینی یا سیاسی و اقتصادی یا تحصیلی، فردی، خانواده‌گی یا بی‌تناسب‌نگری نسبت به مردم و تاجیکان کابلستان، شمالی، پروان و کاپیسا  ندارد.

بند پنجاه‌ویک-چون همه اعضای روند ما از رهبر تا اخیر، مردم و اعضای جامعه‌ی‌ پارسیانه‌ و تاجیکان کشور اند، پس نه می‌توانند از اقداماتی جلوگیری نه کنند که سبب برهم‌زدن توازن های زیستاری اتنیکی در جامعه و به ویژه در حوزه‌ی زیستی ما شوند.

بند پنجاه‌و‌دو-روند ما می‌اندیشد که کاکه‌گی و عیاری از خصوصیت و‌ ویژه‌گی های تاجیکان عزیز جغرافیای شان است. چنانی که امیر شهید در دوران امارت خود آن را حتی با دشمنانش دریغ  نه کرده است. پس مردم و تاجیک کابلستانی و شمالی بزرگ اعم از بانوان و آقایان را به داشتن آن توصیه می‌کند. این عیاری مگر تا آن‌جا مجاز است که حقوق، غرور، استقلال تصمیم‌گیری خود مردم و تاجیکان ما را مثل دوران جمهوری‌ها زیر پرسش نبرد.

بند پنجاه‌‌وسه-روند ما اعلام صریح می‌دارد که هیچ فردی غیر از مردم و اهالی پارسی زبان یا تاجیکانه‌‌ی خودش، کسی از سوی دولت ها به عنوان استاندارها و مسئولان ادارات دولتی حوزه‌ی‌ ما مقرر شده نه می‌توانند. تا آن که تمام مستحقین در حوزه‌ کاری و هویتی ما کارداران آن‌‌مقامات نه باشند.

بند پنجاه‌و‌چهار-روند ما نقش اثرگذار خود در انتخاب و‌ گزینش مقامات استانداری کابل را حق مسلم و اساسی خود می‌داند که با سایر شهرستان های استان کابل، برای کابلی ساختن استان خود و پایتخت کشور خود نقش داشته باشند. این امر بزرگ را با دولت‌های پسا طالبانی مطرح و اگر ایجاب کند با توسل به زور هم نه می‌گذارد که استان‌داران، شهرداران، فرماندهان، فرماندهی‌های امنیه‌ کابل و استان های دیگر ما کسی غیر از تاجیکان یا مردمان خود ما باشد.

بند پنجاه‌وپنج- روند ما، روش دورانی مقرری های استان‌دار کابل و فرمانده‌ عمومی امنیه و شهردار کابل را با دولت ها مورد بحث قرار می‌دهد. در هر نوبت تقرر، یکی از اعضای خود را به اساس شایسته‌گی معرفی می‌کند.

بند پنجاه‌وشش‌-روند ما درک می‌کند که شهر دار کابل، عضو کابینه‌ی‌ دولت‌هاست. پس، انتخابی بودن و تا دوران عملی شدن انتخابی شدن شهردار کابل،‌ مقرری های دوره‌یی در شهرداری کابل، از مردم و تاجیکان کابلستان عضو  روند را با دولت های پسا طالبان در میان می‌گذارد. برای تحقق این امر از هیچ اقدامی،‌ حتا اقدام به زور هم خودداری نه می‌کند. پارسی‌گفتار بودن کابلی بودن، شمالی‌وال‌‌ بودن و تاجیک بودن، تعهد،‌ صداقت،‌ لیاقت، کاردانی، فراست، برنامه‌سازی، داشتن سواد کامل یا مسلکی، آگاهی کامل دینی، مسلکی، مدیریتی و رهبری با سوادِ قابل قناعت از بارزه های شهردار شدن کابل است.

خ- امور مبارزه‌ی نظامی:

بند پنجاه‌و‌هفت-روند ما درک می‌‌کند که پس از این با تمام جبهات ‌مسلح مقاومت ضد طالبانی، به عنوان یک نیروی مستقل رأی زنی و از آن‌ها حمایت می‌کند. 

بند پنجاه‌‌وهشت- روند ما در نظر دارد تا اولویت های مبارزه‌ی مسلحانه را استوار بر ساختار های نوین اجتماعی سیاسی و درک پهنا و گسترده‌گی آگاهی و بیداری هوشی مردم شریف و نسل های جوان و میانه‌ی‌ مردم و پارسی زبانان و تاجیکان کابلستان و شمالی بزرگ بنیان‌گذاری کند.

بند پنجاه‌ونُه- روند ما برای امروز، کمک به گسترش جنگ چریکی و آماده‌گی های لازم را در نظر دارد که به دلیل محرمیت این‌جا توضیح داده نه‌ می‌شود. برنامه‌ها در این موارد با فرماندهان درجه اول جبهات ضد طالبانی مطرح خواهند شد.

بند شصت–روند ما برای مقابله‌‌ی هم‌مانند با حق نشناسان، توسل به آموزش های پارتیزانی، گوریلایی، آماده‌سازی بدنی اعضا در نبردهای تن به تن، دفاع از حریم‌ خصوصی خود و شهروندان کشور را از اولویت های خود می‌داند.

بند شصت‌ویک–روند ما درک‌ می‌کند که در جوامعی مثل کشور ما نیاز است تا مبارزات مسلحانه و مجهز بودن اعضا به اسلحه‌ی گرم قانونی را از برنامه هایش دور نه داشته باشد. در مبارزات آزادی خواهی رهایی از اشغال، یعنی حالا، بحث دفاع مطرح است. نه، گرفتن مجوز قانونی حمل سلاح که وجود نه دارد.

بند شصت‌و‌دو- ما دشمن را تعریف مشخص می‌کنیم که شامل همه گروه‌های طالبانی بدون در نظرداشت حس تعلق قومی، ‌زبانی و تباری و وطنی می‌شوند. پشتون های خیبری آن‌سوی مرزهای ما، کوچی‌های سرحدی، پشتون پاکستان یا هر نیرویی داخلی یا خارجی که از کشور یا پاکستان با آنان همراه باشند و به سرزمین های ما تجاوز کرده یا تجاوز را ادامه دهند به شمول کسانی که از خودی های ما و غیر خودی‌های ما آنان را حمایت تسلیح و تجهیز نمایند و به سرزمین های ما بفرستند. طالبان بومی یا ساکن در جغرافیای ما و سراسر کشور در صورتی که با ما بپیوندند، نور چشمان ما اند. در غیر آن دشمن شناخته می‌شوند.

س- امور سیاسی و تاریخی :

بند شصت و سه- روند ما، امیر حبیب‌الله خادم دین رسول‌‌الله، ببرک کارمل و استادربانی را به عنوان امیر و رؤسای جمهور پارسی گفتار و تاجیکان در تاریخ افغانستان، مجیدآغای شهید، میربچه‌خان غازی،‌ جلال رزمنده‌، انجنیر حبیب‌الرحمان و میرمسجدی‌خان و‌ اکمل امیری را نام‌های ماندگار تاریخ مردم و تاجیکان حوزه‌ی خود و کشور می‌داند و هرگاهی از آنان تجلیل و برای باز شناخت شخصیت های هر کدام شان اقدام می‌کند.

بند شصت‌وسه-روند ما احمدشاه مسعود، قهرمان ملی افغانستان را، بنیان‌‌گذارِ دوم و فداکار و قهرمان آزادی اندیشی در قرن بیست و بیست و یک دانسته و افتخار دایمی خویش، مردم و همه پارسی زبانان و تاجیکان کشور می‌داند.

بند شصت‌وچهار- روند ما با تصویب این بنیادنامه می‌پذیرد که محدوده‌ی‌ صلاحیت های خود را درک کرده، به صلاحیت های دیگران احترام می‌گذارد و تقاضای احترام شدن متقابل را دارد.

بند شصت‌و‌پنج-روند ما در تقابل با هیچ گروه سیاسی، اجتماعی، نظامی یا چریکی مردمی، پارسی زبانان، تاجیکانه و غیر تاجیکانه‌ی مبارزه در برابر طالبان تروریست، در سراسر کشور و به ویژه تاجیکان پهن‌دشت شمالی بزرگ قرار  نه داشته و نه دارد و از هر حرکت مردمی پارسی زبانان و تاجیکانه و غیر تاجیکانه به شرطی حمایت می‌کند که علنی و غیابی بر ضدِ ما قرار نه گیرند.

بند شصت‌وشش-روند ما حتی پرتاب یک شاخچه گلِ بی‌خار را هم بدون آگاهی خودش، به سوی خودش، اعلام تقابل با خود دانسته و با ایستاد‌ه‌گی آهنین در شکستن شاخچه‌ی‌ بدکردار اقدام می‌کند.‌

بند شصت‌وهفت-روند ما در این بنیادنامه موقعیت جغرافیایی و حساس ژئوپولیتیکی کشور و جغرافیای خود را درک کرده و خودش و مردمانش را مالکان بلامنازعه‌ این جغرافیا و تصمیم‌گیری بر آن ها دانسته و از دیگران به عنوان برادران هم‌وطن و هم‌زبان و تاجیک ولی مهمانان گذر از گذرگاه شمالی بزرگ به سوی کابلستان و برعکس استقبال و میزبانی کرده، حق آقایی بالای خود را برای کسی نه می‌دهد.

بند شصت‌وهشت-روند اروپایی مردم و تاجیکان کابل شمالی، پروان ‌و کاپیسا، پسا پیروزی بر طالب و برگرداندن آزادی، تابع تصمیمات جدید میان مردم و تاجیکان کابل، شمالی، پروان و ‌کاپیسا می‌باشد. شاخه‌های خارجی روند کماکان فعال خواهند بود.

بند شصت‌ونُه- روند ما در این اندیشه است که از همین حالا به هر نوع امتیازگیری و امتیاز دهی مردم و پارسی زبانان و تاجیکان کابل، شمالی،‌ پروان و کاپیسا در آسیا اروپا، آمریکا، آسترالیا و کانادا تنها از همین دریچه‌ی مستقل اقدام کند. این موارد پس از آزادی کشور، تحت رهبری ریاست عمومی روند، مانندگذشته‌ی اروپایی،  در کابل خواهند بود و انجام خواهند شد.

-روند ما، اندیشه‌ها و‌ کنش های خودش را می‌شناسد و هم در شناسایی صلاحیت دیگران به خود شان که نه خواهند صلاحیت شان را بشناسند استوار و با متانت می‌‌ایستد.

بند هفتاد-روند ما، کنون در حدی نیست که بیش‌تر به کارایی داخلی قدرت‌گیری سياسی و اقتدارگرایی بیاندیشد. ولی مبارزه و دیده‌بانی آگاهی‌محور دارد تا به دیگران بفهماند که هر قدرت‌گیری برای مردم، پارسی زبانان و تاجیکان کابلستان، شمالی و‌ پروان کاپیسا تنها با عبور از ذره‌بین رهبری ما و برای ما ممکن است. تا زودتر یک جغرافیا را در تفاهم با سایر گروه های مقاومت به دست بیاورد.

ش- امورسیاسی و دپلوماتیک و امنیتی:

بند هفتاد‌ویک-روند ما بر داشتن نظام غیر متمرکز و بحثی ایجاد نظام فدرالی حتا پابند بوده و در این راه مبارزه‌ی شدید انجام داده، از نیروهای دارای اهداف این‌چنینی حمایت می‌کند.

بند هفتادو‌دو-روند ما، فعالیت های دایمی خود در داخل و خارج از کشور را سازمان‌دهی کرده و حینِ فعالیت هایش‌ قوانین کشور های میزبان را هم رعایت کرده و اطمینان می‌دهد که منبع فساد و بی‌بندباری و خطر در کشور ها یا گروه های دوست نه شود.

بند هفتاد‌وسه- مسئول گروهِ سیاسی روند ما تدابیری را می‌اندیشد که بر مبنای آن، نامه‌های آشنایی از نام رئیس یا معاون اندیشه‌گاه به مشوره‌ی‌ مسئولان دبیرخانه و پیام‌خانه ترتیب و به مراجع خارجی بفرستند. این موارد در تمام دوران حیات سیاسی روند ما ادامه دارد.

بند هفتادو‌چهار- روند ما برای فعال‌سازی نمایند‌ه‌گی های خود، اول در دوران کنونی مهاجرت به تمام اروپا، آسیا، آمریکا ، آسترالیا و‌ کانادا و دوم با مطالعه‌ی امکانات امنیتی به گونه‌ مخفی در داخل افغانستان مبادرت ورزیده و حیات‌ هیچ یک‌ از اعضا و علاقه‌مندانش را در خطر نه می‌اندازد. ما هرگز طرف در بند کشیدن، زندان، شکنجه و عذاب دادن و قتل عمد و غیر عمد به هیچ انسانی حتا مخالفانی نیستیم که تسلیم می‌شوند. و در مخالفت صریح با دولت ها و اشخاصی قرار داریم که چنین کنند.

بند هفتادو‌پنج- روند ما با تجربه از گذشته، متوجه است که گماشته های استخباراتی دولت های خارجی و داخلی نه می‌توانند وارد تشکیلات آن شوند. به این مورد امور تدابیری خود را فعال و گسترش می‌دهد.

بند هفتادوشش-روند ما برای تأمین رابطه‌های دپلوماسی و‌ سیاسی شفاف، برنامه‌ی ملاقات ها و گفت‌و‌مان های برون مرزی با خارجی‌‌‌ها در آمریکا، اروپا، آسیا،‌ آسترالیا و کانادا را سازمان می‌دهد. نماینده‌گی‌ روند 

را در این کشور ها رؤسای بخش های مربوط به روند انجام می‌دهند. در آلمان این رابطه توسط رئیس بخش سیاسی و ارتباطات داخلی و خارجی و معاون روند با آگاهی رئیس انجام می‌گیرد.

بند هفتادوهفت- رئیس روند متناسب به نیاز حتمی برای حضور در ملاقات های داخلی و خارجی، می‌تواند همه ملاقات ها را ریاست کند. در آن صورت، معاون و رئیس بخش سیاسی، یک یا چند تن اعضای دبیرخانه و رؤسای بخش های دیگر، وی را همراهی می‌کنند. متناسب به ظرفیت های پروتوکول ها با خارجی ها، همه یا هریک از اعضای گروه مؤسسان می‌توانند، نوبت‌وار و لزوم دید یا به رضایت خود شان در این ملاقات ها اشتراک کنند.

بند هفتاد‌وهشت-روند ما در دوران مهاجرت اجباری، به گسترش رابطه های سیاسی داخلی و خارجی اش مبادرت ورزیده و گزارشات آن را بدون هیچ محرمیتی به آگاهی عامه و اعضا می‌رساند.

بند هفتاد‌ونُه- روندِ ما برای رسمی شدن فعالیت هایش ترجیح می‌دهد تا این بنیاد‌نامه‌‌ی در مهاجرت را بسيار سنجیده شده تنظیم کند.

ص- امورمالی و اکمالاتی:

بند هشتاد- روند ما تا زمان رسیدن فضای مناسب و نیاز، از گرفتن حق‌‌العضویت و حق الشمول اعضای خویش در داخل کشور صرف نظر کرده. مگر هزینه های یک بار حق الشمول و حق‌العضویت ماهیانه از همان ماه اول پذیرش تقاضای داوطلب عضویت بالای شان محاسبه می‌شود که با برگشت زمان عادی از نزد شان قابل حصول است. این مورد، در خارج از کشور رعایت نه می‌شود و هم‌ زمان آغاز عملی کار اعلام حضور مطالبه خواهد شد.

بند هشتاد‌ویک-روند ما به گروه مالی توصیه دارد که پیوسته در پی دریافت منابع قانونی دریافت داوطلبانه‌ی‌ داخلی و خارجی کمک به صندوق مالی باشند و مقرره‌ی‌ شفافیت و مسئولیت اخذ حق‌‌الشمول و حق حق‌العضویت و کمک ها را تهیه کنند.

بند هشتادو‌دو- جمع‌‌آوری کمک ها به آگاهی معاون روند و دبیرخانه صورت می‌گیرد. گروه موسسان بر این روند نظارت می‌داشته باشند و از هر اقدامی به جلسات عمومی رهبری گزارش داده می‌شود.

بند هشتادوسه-روند ما در این مورد خاص از بازرگانان، دارنده‌گان‌ امکانات مالی و اقتصادی جغرافیای مردم ‌و پارسی زبانان، تاجیکان کابل، شمالی،‌ پروان و‌ کاپیسا کمک می‌خواهد. تا به طور مستمر آن را کمک کنند.

بند هشتادوچهار- دارایی های منقول و غیرمنقول روند ما از روز اول ایجاد تا ابد ملکیت روند، مردمان و‌ تاجیکان جغرافیای ما محسوب شده و از هر نوع تعرض مصئون استند.

بند هشتاد‌و‌پنج- دارایی های منقول و غیر منقول روند، زیر هدایت بخش مالی و نظارت دبیرخانه و دفتر موسسان ثبت و راجستر شده، به جمع یک معتمد اجیر استخدام شده‌ی با معاش یا یکی از اعضای داوطلب بدون معاش قید می‌شود.

بند هشتاد‌وشش- بخش مالی در تفاهم با معاون روند و دفتر دبیرخانه، با مطالعه‌ی امکانات قانونی و حقوقی به افتتاح یک شماره حساب بانکی در شهر فرانکفورت آلمان که دفتر مرکزی موقت آن‌جاست و هم در کشورهای آمریکا، کانادا و آسترالیا اقدام می‌کند. با آزادی کشور، این حساب به داخل کشور انتقال می‌یابد.

بند هشتادوهفت- بخش مالی هر ماه گزارش کامل عواید و مصارف خود را به دبیرخانه‌ی روند می‌فرستد. دبیرخانه پسا تنظیم کامل، آن را به اطلاع رئیس، معاون و گروه موسسان و همه‌ی اعضا می‌رساند.

بند هشتادو‌هشت- اعطای مجرایی هزینه ها به رویت اسناد شفاف که باید دفتر مالی و هیئت مؤظف تهیه کنند، از سوی رئیس یا معاون روند صادر می‌شود. و صورت مصارف به اطلاع شورای رهبری رسانیده می‌شود.

بند هشتاد‌ونُه-روند ما اعلام می‌دارد که هیچ یک از اعضاء به شمول رئیس،‌ معاون،‌ رؤسای بخش‌ها، مسئولان دبیرخانه و پیام‌خانه و موسسان حق تقاضای معاش یا سفرخرچ، اخذ قرضه و دگر نام ها را از صندوق مالی نه دارند.

بند نَوَد- روند ما برای بخش مالی وظیفه می‌دهد تا به همکاری دبیرخانه در تأمین تماس با بازرگانان و صاحبان سرمایه و‌ کارِ مردمان، پارسی زبانان و تاجیکان کابل-شمالی بزرگ در اروپا،‌ آمریکا، آسیا، کانادا ‌و آسترالیا و ‌داخل کشور، هزینه‌های پرداخت کرایه‌ی دفتر، خریداری نیازمندی های اولیه‌ی ارزان قیمت را تدارک کنند.

بند نَوَدویک-روند ما به بخش مالی و دبیرخانه وظیفه می‌سپارد‌ تا دفتر روند در فرانکفورت ایجاد و مکان بودوباش احتمالی پنج تا ده تن مهمانان بسیار مجبوری را در همان دفتر آماده کنند.

بند نَوَدو‌دو- مهمانان در هر حالتی که باشند، نه می‌توانند بیش از ۴۸ ساعت در مهمان‌خانه‌ی روند به سر ببرند. مگر به تشخیص حالات بسیار استثنایی از سوی دبیرخانه.

-این امر در هر جایی که دفتر مرکزی باشد قابل عملی شدن است.

-هرگاه نیاز افتد که رئیس یا معاون یا اعضای رهبری و دبیرخانه بنا بر ایجابات وظیفه‌وی، یک یا چند روزی را در دفتر مرکزی بگذرانند. تهیه‌ی غذای شان از مواد ذخیره شده‌ی دفتر توسط خودشان صورت بگیرد. هر مصرف بیرون از دفتر مربوط به خود شان است و دفتر در آن مسئولیت نه دارد.

ض- مکافات و مجازات:

بند نَوَدوسه-روند ما، تناسب‌های مکافات و مجازات را متکی به نیازهای جدید اعمال می‌کند.

-مکافات متناسب به ارزش کارکرده‌گی فوق‌العاده و خارق‌العاده‌ی اعضا به نفع روند است. مجازات هم از توصیه‌ شروع می‌گردد و نهایی‌ترین مجازات، اخراج از روند‌ است. در صورتی‌که جرم انجام شده خیانت ملی و جغرافیایی، مردمی، برضد پارسی زبانان و تاجیکان و وطنی و افشای اسرار بوده باشد. در آن گاه، عضو مجرم، افزون به اخراج از روند به پیگردهای قانونی دولتی پسا طالبانی در کشور هم سپرده می‌شود.

-روند ما، مکلفیت های فرازمینی و خیالی برای اعضای خویش تعیین  نه کرده و انتظار رعایت تمام اصول، دسپلین، اسرار نظامی و ملکی، اعضا، نظم و اصلاح از خود و اصلاح نگری به دیگر اعضای خود را دارد.

-در تمام حالات حفظ پرستیژ و حیثیت اعضا را یک اصل بدون برگشت می‌داند.

-هتک حرمت افراد جامعه توسط اعضای روند ما یا یک عضو روند توسط یک عضوِ دیگر،‌ تخلف صریح از موازین اخلاقی پنداشته شده،‌ در صورت مرتکب شدن عضوی به چنین جرم مشهود، اخراجِ مرتکب، بدون مصلحت عضو در دستورکار قرار می‌گیرد. موضوع حق‌العبدی برای جانب مقابل هم‌چنان حفظ است.

-بخش تشکیلات و‌ دبیرخانه به ترتیب مقرره‌ی داخلی مکافات و مجازات اقدام و آن را به ملاحظه‌ی رئیس یا معاون اندیشه‌گاه برسانند.

ط-بخش نشرات پژوهش فرهنگ:

بند نودوچهار-روند ما، واژه‌ی افغان را در فرهنگ‌کاری، ساختاری، نوشتاری، گفتاری و سازمانی خود کاربرد نه داده آن را قطع دایمی اعلام می‌کند. ولی برای گویندگان ساکن و بومی شده‌‌ی غیر ناقل آن در جغرافیای خود و همه کشور احترام می‌گذارد. به گوینده‌گان ساکن در جغرافیای خود همه امکاناتی را بدون تبعیض فراهم می‌کند که با سایرین کرده است.

-روند ما در نظر دارد به رد کتاب دویمه‌سقاوی پشتون، کتاب های مستدل دیگری بنویسد و گروه فرهنگی در این راستا از همه دا‌نش‌مندان پارسی زبان و تاجیک کمک می‌طلبد.

-روند ما، جریده‌ی ویژه‌ برای نشرات خود زیر نام « مردم و تاجیکان کابل-شمالی بزرگ‌» می‌داشته باشد که در اولین فرصت ممکن فعال خواهد شد.

-نشان‌واره‌‌ی روند ما همان لوگویی است که در زمان امارت امیر شهید بود و هم اکنون در امور نشراتی ما کاربرد دارد. شرح ساختار آن برای آگاهی مردم طور جداگانه اعلام می‌شود

-سرود همه‌‌گانی روند ما، فارسی بوده و مشخصات دانش‌مندانه‌‌ی زمان خراسانی و دانش نوین پارسی اخواهد داشت. سرود ها برای استان ها، مطابق زبان های گویشی شان ترتیب و تصویب می‌شوند. در استان ها، سرود عمومی روند همیشه اول و سرود استانی دوم پخش می‌شود. کاربرد واژه های (پارسی، تاجیک، آزادی، خراسانی، کابلی و شمالی بزرگ ) در سرود‌های استانی و عمومی مربوط به روند ما الزامی اند.

-روند ما،‌ برای پاس‌داشت از خدمات امیرِ شهید، روز ۱۱ سنبله را، ویژه‌ی یادکرد و برگزاری یادمانی شان در حد یک همایش بزرگ سالانه حتمی و پیوسته دانسته، برای بزرگ‌داشت از انوشه یاد بی‌بی سروری سنگری، به ایشان لقب مادر مردم و تاجیکان کابلستان، شمالی،‌ پروان و کاپیسا را با تصویب این بنیادنامه، تصویب کرد. روزهای تولد یا وفات ایشان را هم هر سال در حالات عادی و غیر عادی متناسب با امکانات یادبود می‌کند حتی در حد یک اعلامیه. این بزرگان، رهبران نمادین ابدی هویتی ما اند.

-گروه فرهنگی روند ما برای شناسایی گسترده‌تر از امروز امیرشهید و همه مردمان نام‌دار، بزرگان پارسی زبان، تاجیکان کابل، شمالی، پروان و‌ کاپیسا که در این بنیادنامه از آنان یاد شده، یا نه شده، برنامه های ویژه‌ و دوام‌دار پژوهشی زیر نام « رهبر و شخصیت شناسی مردمی و پارسیانه‌ی ما » پایه‌گذاری می‌کند و‌ سعی خواهد داشت تا در مورد هر کدام شان بدون حساسیت و حس تعلق سیاسی پژوهش انجام دهد. هر کدام آنان، در زمان های شان کار هایی را انجام داده اند که تشخیص داده اند بهتر اند. البته که اشتباهاتی هم وجود داشته است.‌

-گروه فرهنگی تمام نوشته ها و مقالات مربوط به یادکرد از ایشان را تا آن‌جا که ممکن است گرد‌ آوری می‌کند و بر اساس آن‌ها پژوهش های تازه‌یی از گم‌نامان و نام‌داران تاریخ جغرافیای ما را دریابد.

ظ- احکام متفرقه و آموزش و پرورش:

بند نود‌وپنج-روند ما، آموزش و ‌پرورش فرزندان جغرافیای ما را به زبان‌های مادری شان، جزء حتمی دانسته، در این زمینه با نظام های حاکم پسا طالبان بحث و مجادله می‌کند.

-روند ما در مور چاپ و نشر و تدریس محتوای کتاب های آموزشی همان روشی را می‌خواهد که پشتون می‌خواهد. یعنی باید از هر امور تاریخی جغرافیایی ما و قهرمانان ما در کتب درسی یادی شود. در غیر آن ما هرگز اجازه نه می‌دهیم که فرزندان ما، مانند گذشته، به خواست یک قوم درس غلط یا تاریخ جعلی بخوانند.

-اگر زبان پارسی در جنوب و مناطق پشتون‌نشین شامل نصاب تعلیمی بود، ما هم به تدریس زبان پشتو در مکاتب ‌و مدارس خود اقدام می‌کنیم. در غیر آن نصاب جدید جغرافیای ما را حتی بافشار زور بالای دولت ها تحمیل می‌کنیم. ( نصاب تعلیمی وطنداران پشتون غیر ناقل به زبان مادری خود شان را مهیا خواهیم کرد ).

-این مورد در ادبیات کاربردی دفتری رسمی هم مدنظر است.

-این بنیادنامه‌ی ما، که برخی موارد برنامه‌ کرداری روند هم عمداً در آن گنجانیده شده، تنها در گام‌گذرای دوران اشغال و پناهنده‌گی اجباری خود خواسته و‌ ناچاری سامان داده شده و پسا ختم اشغال قابلیت تعدیلات را دارا است.

-روند ما برای ثبت فعالیت مؤقت خود در یکی از محاکم آلمان یا اروپا، آمریکا و کانادا و آسترالیا یا هر جایی که سهولت باشد مراجعه و پسا ختم اشغال، بر مبنای قوانین داخل کشور به ثبت و آگاهی دهی مردم از موجودیت آن در جریده‌ی‌ رسمی دولتی و دگر روش های آگاهی دهی استفاده خواهد کرد.

-روند ما،‌ در سطح ملی و بین‌المللی، سرودِ ملی دوران حکومت اسلامی استاد ربانی را سرود تاجیکانه‌ خود دانسته و برای مردمان خودش سرود جدید را پس از تصویب بنیادنامه و ارمان‌نامه در همان جلسه‌ی اول تصویب می‌کند. پخش سرودملی و سرود روند در تمام محافل رسمی داخلی هم‌زمان است.‌

-روند دارای، پرچم، نشان، اوراق، مهر و نشانی مشخص خود می‌باشد. طرح درفش یا پرچم از سوی گروه فرهنگی به اشتراک دبیرخانه انجام و تصویب شده است. 

-روند ما به جلسات عادی اصطلاح (نشست های دوره‌یی)، به جلسات فوق‌العاده اصطلاح ( نشست ویژه) و به جای واژه‌ی کنگره هم واژه‌ی (همایش) ‌و به جای واژه‌های‌ جلسات روند، اصطلاح ( دیدار پایه ) و برای تمام جلسات بخش های پایانی واژه‌‌های‌‌ مرکب( گردهم‌‌آیی گروه ) و برای گروه موسس ( گروه نظارت مرکزی ) را به کار می‌برد.

-روند ما، نشست های عادی خود را هر سه ماه و نشست های ویژه‌‌ی خود را هر زمانی که تشخیص دهد و همایش عمومی را هر دو سال و برپایی سخن‌رانی های خود را با تشخیص مبرمیت ویژه‌یی، دایر کرده و دفتر مرکزی موضوع را سه روز پیش به اطلاع اعضا و عموم مردم می‌رساند.

–روند ما، دیدگاه جامعه شناسی خود را به اصلِ راستی‌نگری روز اساس گذاشته و خراسان را نام اصلی کشور می‌پندارد و ویژه‌ی‌ جغرافیای رسمی کنونی داخل میهن می‌شناسد. کما این که روند ما مرزهای رسمی کشور را هم، مرز های کنونی و پذیرفته شده‌ی‌ گذشته‌‌ی جهانی می‌داند و در هیچ برنامه‌ی تخیلی مرزگستری کشوری اشتراک نه ورزیده و ابراز دیدگاه نه‌ می‌کند. و برنامه‌های قوم‌ محور مخالفت با مرز دیورند و پشتونستان‌خواهی را محکوم و آن را یکی علل ویران‌گری در کشور دانسته و موضوع دیورند را پایان یافته می‌داند و ختم.

ع- نظارت یا دیده‌بانی و گزینش‌ها:

بند نودوشش– گروهِ دیده‌بانی روند برای رسیده‌گی به شکایات، مستقل بوده و نام هیچ شکایت کننده‌یی از هیچ عضو حتی برای رئیس هم افشا نه خواهد شد. مگر این که همه اعضای گروه دیده‌بانی به شمول شاکی، عمومی شدن نامِ آن را بخواهند. تجربه‌ ناکام بی‌اهمیت‌نگری محرمیت‌ها طی بیست سال حیات جمهوری ها در این مورد، درس عبرت‌ناکی برای ماست.

–روند ما برنامه دارد که در کارکردهای روزانه اش، میان دیدار های پایه را هنگام نیاز به انجام برساند.

–اعضای رهبری، دفتری و دبیرخانه‌یی و پیام‌خانه‌‌یی مرکزی روند ما، در نزدیک‌ترین همایش اول اعلام حضور، برای دوسال برگزیده می‌شوند. تا آن زمان امور رهبری ریاست موقت روند به دوش محمدعثمان نجیب و کرسی معاونیت به عهده‌ی محترمه مهربانو دکتر خدیجه الهام و مسئولان گروه ها خواهد بود. مسئولان موقت گروه ها در اولین جلسه‌ی فضای مجازی‌ آینده برگزیده خواهند شد.

-روند ما با نشر این‌ بنیاد‌نامه، در صورت لزوم، فهرست پیش‌نهادی خود برای کاندیدا سازی برخی شخصیت های پارسی زبان و تاجیکان کابل، شمالی، پروان و کاپیسا با شرح گذشته‌ی کاری شان به رهبری آینده را همه‌گانی ساخته و مشخص از ایشان برای حضور در همایش دعوت می‌کند.

-کاندیداتوری ها،‌ طور مستقیم و علنی از سوی خود عضو یا یکی از اعضای اندیشه‌گاه صورت می‌گیرند. عدم وابسته‌گی کاندید و عضو به نهادهای مماثل، شرط اساسی انتخاب رهبر و عضو جدید ما است.

–روند ما،‌ هیچ‌گونه امتیازی بنام منطقه، محله و یا گرایش‌های شخصی، در زمان های داشتن یک اقتدارِ تنها یا اشتراکی برای عضو خود نه می‌دهد. مگر به اساس شایسته سالاری.

–روند ما همچنان دفاع بسیار قاطعانه و ایستاده‌گی بر وزنه‌ی دفاع قانونی از هر عضو خود و حمایت خانواده‌گی او داشته و‌ خواهد داشت.

– روند ما، پایگاه های مردمی خود، دهقانان و دهقانان کم زمین و بی زمین، کارگران، دانش‌‌آموزان، دانش‌جویان، استادان دانش‌گاه ها و اموزش‌گاه‌ها و پرورش‌گاه‌ها، کارمندان دولت، مردمانِ با خُرده پیشه های شخصی و یا پیشه های بزرگ کار آفرینی بدون حس تعلق جنسیت و قومیت را می‌داند.

-روند ما، با آن عده از پشتون‌هایی که از گذشته‌های دور در وطن‌های ما متوطن گردیده اند،‌ زمین های شان را خود شان شخصی خریداری کرده اند و اسناد شرعی یا قانع‌کننده‌ی ملکیت به دست دارند،‌ هیچ‌کاری نه داشته، آنان را به عنوان هموطن ‌و همسایه‌ی‌‌ نیک خود می‌داند.‌ ولی کسانی که به اساس میراثی زمین های غصب شده را در اختیار دارند، یا در حکومت های گذشته‌ی سه صدسال به هر نامی که زمین های اجداد ما را غصب کرده اند، دوباره از نزدشان مسترد و‌‌ به‌ وارثان اصلی سپرده می‌شود. به ویژه پشتون‌هایی آن‌سوی سرحد به نام سرحدی ها یا کسانی‌ که در دوران کرزی و‌ غنی و حالا طالبان تروریست صاحب زمین شده باشند، به زودی یا دیرهنگام از سرزمین های ما اخراج می‌شوند. و مکلف به جبران خساره اند. این امر یک سیاسیت دایمی و ناتمام ماست.

–روند ما با نظرداشت ظلم بی‌حدی که نسبت به هموطنان اهل هنود و غیرمسلمان افغانستان از سال ۱۳۷۱ تا کنون روا داشته شده است، یک کرسی رهبری در دفتر مرکزی و عضویت اهل هنودِ کابل، شمالی بزرگ را راساً برای یک عضو اهل هنود که عضویت اندیشه‌گاهِ‌ را داشته باشد یا بخواهد بگیرد، اختصاص می‌دهد. این عضو رهبری می‌تواند تا سطح رهبری هم ارتقا کند. در رده های پایانی هم اعضای اهل هنود هم وطنِ ما، مانند سایرین از امتیازات و مسئولیت های برابر برخوردارند.

-معاون،‌ رؤسای گروه ها و دبیرخانه وظیفه دارند، تا زمینه‌ی اعلام با قوت بنیادنامه‌ و آرمان نامه و فراخوان روند مردمان و تاجیکان کابل-شمالی بزرگ را در جلب کمک مالی از مردمان سرمایه‌‌دار و صاحب امکاناتِ ما، یا جمع‌آوری کمک های داوطلبانه که حد اقل آن پنج یورو یا معادل آن باشد مهیا کنند‌.‌ حد اکثر کمک ها ممانعت نه دارد. برای سپاس‌گزاری از بازرگان یا صاحب امکانات کمک کننده، در مراسم اعلام تصویب اسناد، تشکر رسمی از ایشان صورت گرفته و سپاس‌نامه‌ی روند ما ( مردم و تاجیکان کابل کاپیسا T_KPK ) برای شان تفویض می‌شود.

غ- احکام فوق‌العاده:

بند نودوهفت- گروه بانوان در این بنیادنامه جای خاصی دارند. اگر رئیس از آقایان انتخاب شد، معاون باید حتمی از بانوان باشد. اگر بانویی در مقام ریاست برگزیده شد، معاونش هم می‌تواند یک بانوی توان‌مند دیگری باشد یا یک آقایی که شایسته‌گی آن را داشته باشد.‌

-با گزینش معاون یا رئیس از میان بانوان گرامی ما، به حیث رئیس یا معاون، ایشان مکلفیت سرپرستی گروه بانوان را هم دارا اند. زمانی که تعداد زیادی از بانوان در روند جذب شده یا پیوستند، آن‌گاه مسئولیت رهبری گروه بانوان به یکی از آنان به اساس شایسته‌گی سپرده می‌شود.

-هیچ امتیازی بر مبنای اصل جنسیت برای مرد و زن در روند ما داده نه می‌شود، مگر به شایسته‌سالاری و همه دارای رأی مساوی اند.

احکام نهایی:

این‌ بنیادنامه در یازده بخش و نودوهفت بند تصویب شده است.

گروه های مهم شامل در آن عبارت اند از :

-سیاسی و دپلوماتیک، فرهنگی، نظارت یا دیده‌بانی، بانوان، تشکیلات، جلب و جذب، عقیدتی، مالی، دبیرخانه، نظامی و چریکی، تدابیری، رسانه‌یی. تشکیل گروه های دیگر متناسب به نیاز توسط رئیس صورت می‌گیرد. ولی در مدت یک‌ماه، منظوری تایید و یا رد آن از سوی دبیرخانه به شورای مرکزی پیش‌نهاد می‌شود.

-پس از این رئیس یا معاون همه اسناد را به نماینده‌گی از اندیشه‌‌گاه امضا می‌کنند. منهای مواردی که ویژه گفته شده اند و ایجاب تصمی‌گیری عمومی را می‌کنند. برکناری رئیس یا معاون یا اعضای شورای مرکزی البته با دلایل معین و در یک جلسه‌ی حضوری یاغیر حضوری ‌صورت می‌گیرد. انتخاب رئیس و معاون دایمی و ‌جدید بسته‌گی به تصمیم جمعی شورای مرکزی دارد. رئیس یا معاون در برکناری خود حتا اگر مجرم نه باشند ولی لزوم دید عمومی شورا هم باشد، مقاومت یا مخالفت کرده نه می‌توانند. مسئولان محتر دبیرخانه شهرت اعضای شورای رهبری، دبیرخانه و موسسان را در یک آگاهی‌نامه‌ی جداگانه همه‌گانی سازد، برای حفظ امنیت، تنها به نشر نام و تخلص شان اکتفا شود. اگر خود اعضای محترم لازم نه دیدند، می‌توانند انصراف انتشار نام شان را مطرح کنند. 

 

                                                                ومن‌الله‌التوفیق

                                                           محمدعثمان نجیب

                   رئیس دوره‌ی نخست روند مردم و تاجیکان کابل-شمالی بزرگ T_KP