افغان موج   

506-shafie ayar یک تبصره خیلی زیبا

https://www.youtube.com/watch?v=jBEVNKR69WI

505- live shoe

https://www.youtube.com/watch?v=md6Oel3Tj00

504- shafie ayar بازهم یک کم چهل

https://www.youtube.com/watch?v=fuX21BT6-Zw

https://www.youtube.com/watch?v=b0EzCFz-gkE

 چرا گرگ ها سگ ما نمیشود- داکتر نجیب گرگ بود